Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) December 2016

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei n Tianuare 30 nakoni Beberuare 26, 2017.

RONGORONGONI MAIUNA

I Riki Bwa “Bwaai ni Kabane Nakoia Aomata n Aekaia Nako”

E buokaki Denton Hopkinson ni mwiokoana aika kakaokoro i nanon ririki aika bati ngke e roro n rikirake, n nora aron ana tangira Iehova ni mwaneiia aomata n aekaia nako.

Kam Kainaomataaki n te Akoi ae Rianako

Ko kona ni karekei kakabwaia aika bati man iaiangoan aron Iehova ni kainaomatako man te bure.

‘E Karekea te Maiu ao te Rau Iaiangoani Bwain te Taamnei’

Iai n I-Rom mwakoro 8 te taeka n reirei ae kona ni buokiko ni karekea te kaniwanga are e anganga Iehova nakoia aomata nako.

Ko Uringnga?

Ko a tia ni wareki raoi kaongora man te Taua-n-Tantani n taai aika tibwa nako? Noria bwa iraua titiraki aika boto man te Baibara aika ko kona ni kaekai.

Kabanei Ami Iango n Raraoma ni Kaaki i Aon Iehova

N tabetai, a namakina te raoraoma ana toro te Atua. Mwaneka aika aua aika kona ni buokiko ni kakabwaiaaki man “te rau are mairoun te Atua.”

E Karekei Iehova Kaniwangaia te Koraki Ake A Ingainga n Ukoukoria

Ti na kangaa ni kakabwaiaaki mani kantaningaan te kaniwanga mairoun Iehova? E kangaa ni kakabwaiaia ana toro ake rimoa ao ngkai?

Te Nimamannei—Boni Kawain te Wanawana

E aki bebete kainan unum ngkana ko ribuakaaki, ma a kaungaaki Kristian n te Baibara bwa a na nimamannei. Tera ae kona ni buokiko ni karikirakea te aroaro ni Kristian aei?

Booki Aika Reke Iai Kaongora Ibukin Te Tau-n-Tantani 2016

Kaongora aika karinanaki ni kakaokoroaki n te maekatin ibukia aomata ao te ekaretia.