N 2012, e kuneaki i aantano mwakorokoron te kaatibu ae ai 3,000 te ririki maanna, ao ngkai a anaaki nanoia taani kakaae iai. Tera ae rangi ni kakawaki n te kukune aei? Tiaki mwakorokoron te kaatibu ma boni manin koroboki ake i aoia.

Ngke a a tia ni katomatomai mwakorokoron te kaatibu aei taan rabakau ni bwain aantano, a a kona ni wareka te koroboki rimoa n te taetae ni Kanaan ae kangai: “Eshba’al Ben [ae natin] Beda’.” Aio te moantai are a kunea iai taan rabakau te ara aei n te koroboki rimoa ae kaaraki.

Bon iai Etibaara temanna ae taekinaki n te Baibara, ae temanna i buakoia natin te Uea are Tauro. (1Rong. 8:33; 9:39) E taku Professor Yosef Garfinkel are temanna are buoka te keniken arei: “E kakaongora ngkai e oti te ara ae Eshba’al n te Baibara, ao e noraki naba ngkai ni bwain rimoa aika kuneaki. Te ara ae bwainaki n ana tai n uea Tawita.” A iangoia tabeman bwa e tii bwainaki te ara anne n ana tai n uea Tawita. E a manga boutokaaki riki iai koauan te rongorongo man te Baibara ni bwain rimoa ake a kuneaki.

E aranaki Etibaara ni booki riki tabeua n te Baibara bwa Itiboteta, bwa e oneaki mwini “baara” ni “boteta.” (2Tam. 2:10) Bukin tera? A kabwarabwaraa taani kakaae ni kangai: “N 2 Tamuera, e taraa n ae a rawa aomata ni kamanena te ara ae Etibaara, ngkai titeboo ma aran atuaia kaaini Kanaan ibukin te angibuaka ae Baara, ma te ara raoi [are Etibaara]. . . e kawakinaki n te Boki ae Rongorongo.”