Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Riiki bwa te rao ni koaua ngkana e nang uruaki te iraorao

Riiki bwa te rao ni koaua ngkana e nang uruaki te iraorao

A RIKI bwa raao ni koaua Gianni ma Maurizio i nanon 50 tabun te ririki. Ma iai te tai teuana are e a kuri n uruaki iai aia iraorao. E kabwarabwaraa ni kangai Maurizio: “I karaoi kairua tabeua aika kakaiaki ni kaitaraakiu ma te kangaanga teuana, ike ti a maenako iai.” E reitia ni kangai Gianni: “Bon au tia reirei Maurizio ngke I moana au reirei n te Baibara. E a riki bwa te tia buokai n te onimaki. Ngaia are I aki kakoauaa ae e kona ni karaoa aei. I rangi n rawawata ibukina bwa I a ataia ae e nang toki ara iraorao. I namakinna bwa I a tinanikuaki.”

A KAKAWAKI raoraom ni koaua, ao e aki kona n riki i bon irouna te iraorao ae teimaan. Ngkana e nang uruaki te iraorao, tera ae kona ni kateimatoa? Ti kona ni karekei reireiara aika bati mairouia naake a taekinaki n te Baibara ake raao ni koaua ao imwina e a kuri n uruaki aia iraorao.

NGKANA E KARAOA AE KAIRUA TE RAO NI KOAUA

Bon te uea ao te tia kawakintiibu Tawita ae iai tabeman raoraona ni koaua. Ionatan bon temanna i buakoia ae ti bae n uringnga. (1Tam. 18:1) Ma iai riki raoraon Tawita, n aron te burabeti are Natan. E aki kaotaki n te Baibara te tai are e moanaki iai aia iraorao. Ma e ngae n anne, n te tai teuana ao e kaota ana iango Tawita nakon Natan n aron ae ko kona ni karaoia nakon raoraom. E tangiria Tawita bwa e na katea te auti ibukin Iehova. E bae ni kakawaki iroun te uea ana iango Natan ngkai bon raoraona ao iai irouna taamnein Iehova.2Tam. 7:2, 3.

Ma e a tii riki naba te bwai teuana are e a kuri n uruaki iai aia iraorao. E wene ni kimoa te Uea ae Tawita ma Batateba, ao imwina e tua karaoan te bwai teuana bwa e aonga ni  mate buun neiei are Uria. (2Tam. 11:2-21) E kakaonimaki ni koaua Tawita nakon Iehova i nanon ririki aika bati ao e kateimatoa te kaetitaeka ae riai. Ma imwina, e a karaoa te bure ae kakaiaki aei! Tera ae riki iroun te uea ane raoiroi anne? Tiaki e bon ataa kakaiakin ana mwakuri? N ana iango e kona ni karabaa ana bure mairoun te Atua?

Tera ae e na karaoia Natan? E na kariaia temanna bwa e na kaota anne nakon te uea? A ataa aron ana babaire Tawita tabemwaang ibukin tiringan Uria. Ngaia are bukin tera bwa e na irekereke Natan n aei, ao ni karuanikaia aia iraorao ae teimaan? E kona naba n ruanikai maiun Natan ngkana e taekinna. Ni koauana, e a kaman tia ni mate Uria ae akea ana bure man ana babaire Tawita.

Ma Natan bon ana tia taetae te Atua. E ataia te burabeti aei bwa ngkana e teimatoa ni kainabwabu, e na aki tiku n arona ana iraorao ma Tawita ao e na karawawataaki mataniwin nanona. E a tia raoraona ae Tawita n toua te kawai ae e aki kukurei iai Iehova. E rangi ni kainnanoa te ibuobuoki te uea ibukin raoiakinan ana iraorao ma Iehova. Eng, e kainnanoa te rao ni koaua Tawita. Ao bon te rao ni koaua Natan. E motikia Natan bwa e na taekina aei n te kaikonaki ae e na ringa nanon teuaei ngkai te tia kawakintiibu ngkoa. E taekina ana rongorongo te Atua Natan n te aro are e buokaki iai Tawita n ataa rawawatan ana bure ao ni kairaki iai bwa e na karaoa te bwai teuana.2Tam. 12:1-14.

Tera ae ko na karaoia ngkana e karaoa te kairua ae rawawata ke te bure ae kakaiaki raoraom? Ko na bae ni kaririaki n iangoia bwa ngkana ko taekina ana kairua, ao e nang uruaki iai ami iraorao. Ke ko bae n namakinna ae ngkana ko ribootina aroarona ae bure anne nakoia unimwaane ake a kona ni buoka ana onimaki, ko a kamwanea iai raoraom. Tera ae ko na karaoia?

E ururing rikaaki ni kangai Gianni are taekinaki mai moa riki: “I ataia ae iai te bitaki. E a aikoa kaota raoi nanona Maurizio nakoiu n aron are mai mwaina. I iangoia bwa N na maroroakinna ma ngaia, e ngae ngke moan te kangaanga karaoana irou. I iango ni kangai: ‘Tera te bwai ae e tuai n ataia mai mwaina ae I kona n tuangnga? E na bae n rangi n rotakibuaka iai!’ Ma ibukina bwa I ururingi baike ti kaai n reiakin, I a ninikoria ni maroro ma ngaia. E a tia naba Maurizio ni buokai ngke I kainnanoa buokau. I aki tangiria bwa e na bua ara iraorao, ngaia are I kani buokia ibukina bwa I tabeakinna.”

E reitia ni kangai Maurizio: “E kani buokai raoi Gianni ao e bon eti are irouna. I ataia ae baika a riki imwin au rinerine aika bubuaka, bon tiaki ana bure ao tiaki naba ana bure Iehova. Ngaia are I butimwaea te reirei ni kaetieti ao imwin tabeua te tai, e a manga korakora au onimaki.”

NGKANA E REKE N TE KANGAANGA RAORAOM

Iai riki raoraon Tawita ake a kakaonimaki ni koaua ni boutokaia n taai ake e kaaitara iai ma kangaanga. Temanna i buakoia bon Utiai, ae taekinaki n te Baibara bwa “raoraon Tawita.” (2Tam. 16:16; 1Rong. 27:33) E bae ni mataniwi n te baareti Utiai ao raoraon naba te uea, ao n tabetai e karaoi baika aki riai n ataaki.

Ngke e tauaki te kaintokanuea iroun natin Tawita are Abetarom, a bati tibun Iteraera ake a tei n ana itera Abetarom ma e aki karaoa anne Utiai. Ngke e birinako Tawita ao e raonna Utiai. E rangi n rawawata Tawita ibukina bwa e kamwaneaki iroun natina ao naake e onimakinia. Ma e ngae n anne, e teimatoa ni kakaonimaki Utiai ao e kukurei ni karuanikaia maiuna ma ni kakororaoa mwiokoana are e na totokoa te waaki ni karitei anne. E karaoa aei Utiai tiaki ibukina bwa iai mwiokoana n te baareti, ma e kaotia bwa te rao ni koaua ngaia.2Tam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

 E karaunano noran aroia taari mwaane ao aine ni boong aikai bwa a katiteuanaaki n aia iraorao, tiaki tii ibukin ae anne tabeia ke mwiokoaia n te ekaretia. Mani baike a karaoi, titeboo ma a kangai, “Bon raoraom ngai, tiaki ibukina bwa I riai ni karaoia, ma ibukina bwa ko kakawaki irou.”

Aio te bwai are e rinanona te tari te mwaane ae Federico. Ibukin ana ibuobuoki raoraona ae tatangiria ae Antonio, e a tokanikai i aon ana kangaanga. E taku Federico: “Ti riki bwa raao ni koaua tabeua te tai imwini mwaingin Antonio nakon ara ekaretia. Ti kaai ni beku bwa tabonibai n te ekaretia, ao ti kukurei n uaia ni mwakuri. Tabeua te tai imwina, e a rineaki bwa te unimwaane. E riki bwa raoraou ni koaua ao te banna ni katoto naba nakoiu n te onimaki.” Imwina, e a reke n te bure Federico. E ukera naba ngkekei buokana n te onimaki, ma e a aikoa tau n riki bwa te bwaiania ke te tabonibai n te ekaretia. Tera aron Antonio?

Ngke e reke ana kangaanga Federico, e ongora raoraona ae Antonio ao e kaungaa

E ururing rikaaki Federico ao e taku: “I ataia ae e ota n rawawatau Antonio. E kataia ni kabanea ana konaa ni buokai ni karaua nanou. E rangi n tabeakina kaokani korakoran au onimaki ao e aki katoka ara iraorao. E kaungaai bwa N na kaoka korakoran au onimaki ao n aki kabwaraa nanou.” E taku Antonio: “I kabanea riki au tai ma Federico. I tangiria bwa e na aki maakinai ni kaota nanona ao rawawatana.” E kakukurei bwa imwin tabeua te tai, e a manga korakora ana onimaki Federico ao imwina riki, e a manga mwiokoaki bwa te bwaiania ao te tabonibai n te ekaretia. E motika ana taeka Antonio ni kangai: “E ngae ngke ti a beku ngkai n ekaretia aika kakaokoro, ma ti teimatoa ni kaaniaki.”

KO NAMAKINNA BWA KO A TINANIKUAKI?

Tera am namakin ngkana e kaaki taekam raoraom ni kaan n te tai are ko rangi ni kainnanoia iai? E rangi ni kammaraki riki anne. Ko kona ni kabwaraa ana bure? E na teimatoa ni kaan ami iraorao n aron are mai mwaina?

Iangoa te baere riki nakon Iesu ni kabanean ana bong i aon te aba. E kakabanea ana tai ma ana abotoro ake a kakaonimaki, ao a katiteuanaaki  n te reitaki ae okoro. E bon arania Iesu bwa raoraona. (Ioa. 15:15) Ma tera ae riki ngke e a katikaki? A birinako abotoro. E bon taekinna Betero bwa e na aki kitana ana Toka, ma n te tairiki anne, e kakewekewe Betero bwa e aki kinaa Iesu!Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

E ataia Iesu bwa e na kaaitara ma kabaneani kataakina n tii ngaia. Ma e boni kona naba n un ao ni maraki. Ma ngke e maroro ma taan rimwina tabebong imwini kautana, e aki oti naba teutana marakin nanona, unna, ke uringaabana. E aki iangoia Iesu bwa e na rarangai aia bure taan rimwina, n ikotaki naba ma baike a karaoi n te tairiki are e katikaki iai.

Ni kaitaraan anne, e karaua nanoni Betero ma abotoro ake tabeman. E kaota raoi onimakinaia ngke e angania te kaetieti ibukin te mwakuri n angareirei ae moan te kakawaki mangkekei ni karokoa ngkai. Iroun Iesu, a teimatoa n riki ana abotoro bwa raoraona. A teimatoa n rotaki n ana tangira. A kataia ni kabanea aia konaa n aki manga karawawataa aia Toka. Ni koauana, a waakina raoi mwiokoaia taan rimwina n aron tuangakia.Mwa. 1:8; IKoro. 1:23.

E uringa raoi arona te tari te aine ae Elvira ngke e unraa ma raoraona ae e tatangiria ae Giuliana ao e taku: “Ngke e tuangai bwa e maraki nanona n te bwai are I karaoia, ao I rangi n nanokawaki. E bon eti unna. Ma te bwai ae e anaaki iai nanou, e rangi n tabeaianga irou n te bwai ae e kona n riki man aroarou. I teimatoa ni kaitaua ibukina bwa e aki kaatuua iangoan au kairua nakoina, ma e tabeakina riki arou ae I kona n reke iai n te kangaanga. I kaitaua Iehova bwa e reke raoraou ae tabeakina riki kabwaiau nakon rawawatana irou.”

Tera aron te rao ni koaua ngkana e nang uruaki aia iraorao? E na tauraoi neienne ke teuanne ni maroro ma te akoi ao te aki wimakiki ngkana e riai. E na riki te rao anne bwa ai aron Natan ao Utiai, ake a teimatoa ni kakaonimaki ni koaua n taai aika bubuaka, ao n aron naba Iesu are tauraoi ni kabwarai buure. Te rao ngkoe ae iai aroaro aikai iroum?