Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) March 2017

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Mei 1-28, 2017.

RONGORONGONI MAIUNA

I Kakabwaiaaki n Nakonakou ma Aika Wanawana

N ana tai ni beku William Samuelson ni kabwanina ana tai i nanon ririki aika bati, e kaaitara ma mwioko aika kaunga ao ni kangaanga naba.

Karinea ane e riai ni karineaki

Antai ae tau ni karineaki, ao bukin tera? Ko na kangaa ni kakabwaiaaki ni karineaia?

Kaotiota Am Onimaki ni Karaoan Am Motinnano ma te Wanawana!

Motinnano tabeua ake ko karaoi, a na iai mwia aika a na rota maium. Tera ae kona ni buokiko ni karaoi motinnano ma te wanawana?

Tooro Iroun Iehova ma te Nano ae Tabwanin Raoi!

A bane ni karaoi kairua uean Iuta ake Ata, Ieotiabata, Etekia, ao Iotia. Ma e iangoiia te Atua bwa a toro irouna ma te nano ae tabwanin raoi. Bukin tera?

Ko na Mutiakin i Nanom Baika Koreaki?

Ko kona ni karekea reireiam man aia kairua tabemwaang, n ikotaki naba ma ake a koreaki n te Baibara.

Riiki bwa te rao ni koaua ngkana e nang uruaki te iraorao

E bae n iai te tai ae e rangi ni kainnanoiko iai raoraom bwa e aonga n okira arona. Ko na kangaa ni buokia?

Te Ara Teuana Man te Baibara i Aon te Kaatibu Rimoa

A anaaki nanoia taani kakaae ni mwakorokoron te kaatibu rimoa ae 3,000 te ririki maanna are kuneaki i aantano n 2012. Tera ae rangi ni kakawaki iai te kukune aei?