NORI
Text
Image

(Taian Areru 127:3-5)

 1. 1. Ngkai a a riki bwa kaaro

  Te buu te mwaane ma te buu aine

  A mwiokoaki bwa a na

  Tabeakinia ataei,

  Bwa bon ana bwai naba Iehova

  Ae Nibwan te maiu ao te tangira.

  E kairiia kaaro Iehova

  Bwa a na boni wanawana.

  (KORATI)

  Kam anganaki te mwioko

  Ae te maiu i nanon baimi.

  Kam na akoiia raoi natimi ao

  Reireinia raoi te tua.

 2. 2. A na mena i nanomi—

  Ana tua ni kabane Iehova.

  Reiakinia iai natimi.

  ?Mwiokoami, tabemi.

  Taekinna n nakonakomi,

  N teirakemi ao ni wenemi.

  Ane tao a na ururingnga,

  Ao a bia kakaonimaki.

  (KORATI)

  Kam anganaki te mwioko

  Ae te maiu i nanon baimi.

  Kam na akoiia raoi natimi ao

  Reireinia raoi te tua.