NORI
Text
Image

(I-Biribi 4:9)

 1. 1. Iah ae Atuara

  Ko beritana te rau.

  Ti boni butiiko taamneim.

  Ke e rikirake uaana.

  Ti onimakina

  Natim ae bon koaua.

  Ti bon kan riki bwa raoraom.

  Ti bon rau ngkai ma ngkoe.

 2. 2. E anga te oota

  Am taeka ao taamneim e

  Kairira ni kamanoira

  N te aonnaba ae roo.

  Ko kakabwaiaira

  Ni karokoa tokin

  Te buaka ao te maakunrang,

  Bwa ti aonga n rau raoi iai.

 3. 3. Ko bobotiia am

  Botannaomata nako.

  Ti katiteuanaaki ’roum

  N taekina bungian

  Te Tautaeka n Uea.

  E nang katoki buaka

  Ao n ukeriia aika maem

  Nakon te rau ni koaua.