E moani kakororaoaki ana miitara Etekiera ni kamaunaan Ierutarem rimoa. Tera kakoroani bukina ni boong aikai?

9:1, 2

  • E tei ibukin Iesu Kristo te mwaane ae iai irouna nnen ana ingke te tia koroboki

  • A tei mwaane aika onoman ma aia kai n oro ibukin te taanga ni buaka i karawa ao Kristo aia tia kairiri

9:3-7

  • A na kanikinaeaki te koraki ae uanao ngkana a motikaki taekaia bwa tiibu n tain te rawawata ae korakora

Tera ae I riai ni karaoia bwa I aonga ni kanikinaeaki ibukin te kamaiuaki?