Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Boutokai Ana Kaetieti Iehova Ibukin te Aroaro ni Maiu ae Riai

Boutokai Ana Kaetieti Iehova Ibukin te Aroaro ni Maiu ae Riai

Iai ana kaetieti Iehova ibukia aomata ni kaineti ma te aroaro ni maiu ae riai. N te katoto, e tua bwa e na riki te mare bwa katiteuanaakia n aki toki te mwaane ao te aine. (Mt 19:​4-6, 9) E ribai aeka ni wene ni bure nako. (1Ko 6:​9, 10) E katauraoi naba booto n reirei ibukin aroia ana aomata ni kunnikainia ao ni katamaroaia, ao a a kaokoro iai.​—TTK 22:5; 1Ti 2:​9, 10.

Ni boong aikai, a bati aika rawa nakon ana kaetieti Iehova. (Ro 1:​18-32) A kariaia iango aika bwabwainaki bwa a na kairaraangaki iai n aia kunnikai, katamaroaaia, ao aroaroni maiuia. A bati aika a kamoamoaia n aia mwakuri aika aki raraoi, ao a kabuakakaia naake a maiuakina te kaetieti ae kaokoro ma are a maiuakinna.​—1Be 4:​3, 4.

Ngkai Ana Tia Kakoaua Iehova ngaira, ti riai n ninikoria ni boutokai ana kaetieti te Atua ibukin te aroaro ni maiu ae riai. (Ro 12:9) N te aro raa? Ti riai n taekina te baere e kukurei iai, ma te akoi. Ma ti riai naba ni kateimatoa aroaroni maiura ae rangi n tamaroa. N te katoto, ngkana ti kakaaei tein ara kunnikai ao katamaroaara, ti kona n titirakinira ni kangai: ‘I kaotia n au rinerine bwa I iaiangoi ana kaetieti Iehova ke te aonnaba? I kinaaki bwa te Kristian ae mamaaka te Atua n tein au kunnikai ao aroni katamaroaau?’ Ke ngkana ti rinea ara kaakibotu ke ara taamnei ae ti na mataku iai, ti kona n titirakinira ni kangai: ‘E kukurei Iehova iai? Antai ana kaetieti ibukin te aroaro ni maiu ae boutokaaki iai? E kona au rinerine n au kaokirii ni kakerikaaka kani kateimatoaani maiuakinan te aroaro ni maiu ae riai? (TA 101:3) E kona n riki bwa te bwai ni kabwakabwaka nakoia au utu ke tabemwaang?’​—1Ko 10:​31-33.

E aera bwa e rangi ni kakawaki boutokaan ana kaetieti Iehova ibukin te aroaro ni maiu ae riai? E na waekoa Kristo Iesu ni kamaunaia aomata ao te buakaka ni kabane. (Etk 9:​4-7) Bon tii naake a kakaraoa nanon te Atua aika a na teimatoa n aki toki. (1Io 2:​15-17) Ngaia are ti bia boutokai ana kaetieti Iehova ibukin te aroaro ni maiu ae riai, bwa a aonga n noraki aroaroni maiura aika raraoi ao n neboaki iai te Atua.​—1Be 2:​11, 12.

E oti bwa I maiuakina te kaetieti ibukin te aroaro ni maiu ae riai n tein au kunnikai ao katamaroaau?

MATAKU N TE TAAMNEI AE RIIKI BWA RAORAON IEHOVA​—TEMANNA TE MWAANE, TEMANNA TE AINE, AO RINANOI TITIRAKI AIKAI:

  • E aera bwa ti wanawana ngkana ti maiuakin ana kaetieti Iehova?

  • E aera bwa a riai kaaro ni moana reireiaia natiia man uarerekeia ana kaetieti Iehova ibukin te aroaro ni maiu ae riai?

  • A na kangaa ataei ao naake a ikawai ni buokiia aomata bwa a na kakabwaiaaki man raoiroin te Atua?