Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te reirei n te Baibara ao kananoan te iango iai

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Tun 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro n te Awake! ao reireinaia aomata te koaua ibukin te bwaintangira ae te maiu. Kabonganai katoto aikai ni karaoi iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

A Kokoro Bukin Ana Taeka ni Kabane Iehova

A koro raoi bukin ana taetae ni burabeti Ieremia ibukini kataenikaian ao kamaroaeani Baburon.

MAIURA NI KRISTIAN

Tera Aroni Korakoran Onimakinan Ana Berita Iehova Iroum?

E kakoauaa Iotua bwa bon akea te taeka teuana ae bwaka man ana berita Iehova nakoia tibun Iteraera. Ti na kangaa ni kakorakoraa onimakinan ana berita te Atua?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Buokira n Nanomwaaka te Nano ni Kan Tataninga

Tera ae buoka Ieremia n nanomwaaka ma te nano ae raoiroi n aki ongea te rawawata ae korakora? Ti na kangaa ni katauraoira nakoni kangaanga aika imwaira?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kukurei Etekiera n Tataekina Ana Taeka te Atua

N te miitara teuana, e anga Iehova te nira ni boki nakon Etekiera ao e tuangnga bwa e na kanna. Tera kakawakin kanakin te nira ni boki iroun Etekiera?

MAIURA NI KRISTIAN

Karekea Kimwareireim n Tataekinan te Rongorongo ae Raoiroi

E kona ni kangaanga n tabetai tataekinan te rongorongo ae raoiroi ae taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua, ma e tangirira te Atua bwa ti na beku irouna ma te kukurei. Ti na kangaa ni karekea kimwareireira ni mwiokoara ae te uarongorongo?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Ko na Kanikinaeaki Ibukin te Kamaiuaki?

E kakoroaki moa bukin ana miitara Etekiera ni kamaunaan Ierutarem rimoa. Tera aron rotakira ni kakoroani bukina n ara bong aikai?

MAIURA NI KRISTIAN

Boutokai Ana Kaetieti Iehova Ibukin te Aroaro ni Maiu ae Riai

Ti riai n ninikoria ni boutokai ana kaetieti ibukin te aroaro ni maiu ae riai Iehova ae te Atua. N te aro raa? E aera bwa e rangi ni kakawaki?