AWAKE!

Aanga: E kabwarabwaraaki n te Awake! aei te reirei ae kakaongora. [Aanga katotona nakoni kaain te auti.]

Titiraki: Ko ataia ae a rairi booki nakon taetae aika e raka i aon 750 Ana Tia Kakoaua Iehova?

Kibu: Kao 14:6

AWAKE!

Titiraki: N am iango e na ibuobuoki te boto n reirei aei nakoia taanga ngkana a kani maroroakina te kangaanga teuana?

Kibu: Iak 1:19

Aanga: [Kaota te kaongora are moanaki n iteraniba 10.] Iai n te kaongora aei booto n reirei riki tabeua man te Baibara ibukin aei.

TURAEKI

Titiraki: Taiaoka nora te titiraki aei. [Wareka te titiraki ae bati kaekaana i tinanikun te turaeki.] Tera am iango?

Kibu: [N iteraniba 2 n te turaeki]

Aanga: E kabwarabwaraaki n te turaeki aei manenan te kibu anne ibukim.

KARAOA OIN AM MARORO

Titiraki:

Kibu:

Aanga: