BUKINI KAKAWAKINA:

A kona n ringaki nanoia aomata n taian taamnei ngkana a nori ao n ongoraei. A buokaki iai ni kaatuui aia iango ao n teimatoa n ururingi. E katea te katoto ae moan te tamaroa Iehova ni kaineti ma kabonganaani baika kona n noraki ibukin te angareirei.Mwa 10:9-16; Kao 1:1.

A boutokaaki taamnei aika Iai Aran te Atua?, Antai ae Korea te Baibara?, ao Ti na Kangaa n Ataia Bwa E Boni Koaua te Baibara? n reirei 2 ao 3 n te boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi. N taamnei aika E Aera Ngkai E Raoiroi te Reirei n te Baibara?, E Kangaa Aroni Kairan te Reirei n te Baibara?, ao Tera ae Riki n te Tabo n Taromauri?, a kaungaaki iai aomata nako bwa a na reirei n te Baibara ma ngaira ke ni kaei bobotaki n te ekaretia. A kona naba ni kabonganaaki taamnei aika abwabwaki ibukin te angareirei nakoia aika reirei n te Baibara.km 5/13 3.

ARONI KARAOANA:

  • Kamani karekea n te intanete te taamnei ae ko kani kaotia nakoni kaain te auti

  • Katauraoa teuana ke uoua te titiraki ae e na kaekaaki man te taamnei

  • Kaai ni mataku n te taamnei

  • Maroroakin reirei aika kakawaki

KATAA AEI:

  • Nakon akun teuana ara turaeki, ao kaota te code are e kona n oti iai te taamnei ae E Aera Ngkai E Raoiroi te Reirei n te Baibara?

  • Kaota te taamnei ae Ti na Kangaa n Ataia Bwa E Boni Koaua te Baibara? ao aanga te boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi, ni kabwarabwaraa reirei 3