Iangoia bwa aongkoa ko mena i Kariraia n ana tai Iesu. Ko mwananga nako Ierutarem bwa ko na bukamarua te Toa ae Umwanrianna. A rangi ni bati aomata n te kaawa aei aika taan taromauria naba te Atua ake a roko mai kiraroa. Ko kan anga am karea nakon Iehova, ngaia are ko a moana mwanangam ma am kooti n te kawai ae a ibetutu aomata iai n nakon te tembora. Ngke ko a roko, e a onrake te tembora irouia aomata aika kan angakarea naba. E a roko am tai are ko nang anga iai am kooti nakoia ibonga. Ma ko a tii uringa naba tarim are tao e mena i buakon te koraki ke n te kaawa, bwa iai tangin nanona iroum. E kabwarabwaraa Iesu te bwai ae ko riai ni karaoia. (Wareka Mataio 5:24.) Tera ae ko na karaoia ngkoe ma tarim ni karekea te rau n aron ae e tua Iesu? Rinea te reke ae eti mai nano.

KO RIAI . . .

  • ni maroro ma tarim tii ngkana ko taku bwa e bon eti unna iroum

  • ni kataia ni kaeta ana iango tarim ngkana ko iangoia bwa e rangi ni kakaiun ke e riai ni bukinaki naba n te bure

  • ni kakauongo ma te taotaonakinnano ngkana e kaota nanona tarim, ao e ngae ngkana ko aki ota raoi iai, nanorinano ni kabwaraa am bure n te baere e un iai ke n rikini baika ko aki kantaningai imwin am mwakuri

E RIAI TARIM . . .

  • n ukera boutokaana mairouia taari tabeman ni karakina am bure nakoia

  • ni kaonakoko, ni kaotii am bure ni kabane, ao e tangiria bwa ko na taekinna ae ko bure

  • n nora nanorinanom ao ninikoriam ni kawaria ao e na kabwaraa am bure mai nanona

Ngkai e a aki kainnanoaki n ara taromauri ni boong aikai karea aika maan, tera ana reirei Iesu ibukin irekereken raoiakinan tarira ma butimwaean ara taromauri iroun te Atua?