N ana Kabwarabwara i aon te Maunga Iesu ao e taku: “Katoka raraomaeakinani maiumi.” (Mt 6:25) Ngkai bon aroia aomata aika aki kororaoi aika n ana waaki Tatan te raraoma n tabetai, e reireinia Iesu taan rimwina bwa e na aki rangi n riao raraomaia. (TA 13:2) Bukin tera? Ibukina bwa te raraoma ae riao, e ngae naba ngkana ibukini baika ti kainnanoi ni katoabong, e kona ni katikiiranako ao e a kangaanga riki iroura ukerani moa te Tautaeka n Uea. (Mt 6:33) E na buokira ana taeka Iesu aika imwina bwa ti na katoka te raraoma ae aki riai n reke.

Tera ae I kani katoka raraomau ibukina?