E oti n te rongorongo bwa n angiin te tai, a kona ni mwaatai n te mwakuri ni minita taan uarongorongo aika boou ngkana a reireinaki ni kataneiaaki n te moantai bwa a na katoatai ao n ingainga n uataboa te mwakuri ni minita. (TNR 22:6; Brb 3:16) Aikai aanga n ibuobuoki tabeua ibukin arom ni buoka ane ko reirei ma ngaia bwa e na karikirakea tangiran te mwakuri ni minita:

  • N te tai are e a kariaiakaki iai n uarongorongo te aomata ae ko reirei ma ngaia, moana te reirei ni kataneiai nakoina. (km 8/15 1) Kaotia nakoina bwa e kakawaki karinan te mwakuri ni minita bwa kanoan ana babaire ni katoa wiki. (Brb 1:10) Taekini baika raraoi ibukin te mwakuri n te aono. (Brb 4:8) Kaungaa bwa e na toa ma te tia kaira te kurubu ao taan uarongorongo ake tabeman bwa e aonga ni karekei reireiana mani mwaataia nakanne.​—TNR 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Imwini bwabetitoan te aomata ane ko reirei ma ngaia, teimatoa ni kaungaa ao n reireinna ni kataneia n te mwakuri ni minita, moarara riki ngkana e tuai ni bane ana boki ae ‘Tangiraki Iroun te Atua.’​km 12/13 7

  • Ngkana ko mwakuri ma te tia uarongorongo ae boou n te mwakuri ni minita, kamanenai maroro aika bebete. Imwin ongoraam n ana maroro, kamoamoaa ma te akoi. Anganna taeka n ibuobuoki ake a na buokia bwa e na uaana riki iai ana mwakuri.​—km-E 5/10 7