A kaungaaki tibun Iteraera aika taenikai n ana miitara Etekiera ibukin te tembora ao e kamatoai naba koauan taetae ni burabeti rimoa ibukini manga kaokani bwaai. E na karietataaki te taromauri ae itiaki ibukia naake a kakabwaiaaki iroun Iehova.

E beritanaki n te miitara aei te babaire ae raoiroi, te uaia n ibuobuoki, ao te mweraoi

47:​7-14

  • Te aba ae maiureirei ma ni karikiuaa

  • Te tibwanga ibukin te utu teuana ma teuana

Imwain tibwaan te aba, e ‘kaokoroaki’ mwakorona teuana ae okoro bwa te “angabwai” nakon Iehova

48:​9, 10

N na kangaa ni kaotia bwa e moanibwai ni maiuu taromaurian Iehova? (w06 1/5 14-15 ¶13-14)