Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Kaoakia aomata nakon te taromauri n te Cook Islands

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Tebetembwa 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro ibukin Te Taua-n-Tantani ao reireinaia aomata ana koaua te Baibara ao te rabakau n aonnaba. Kabonganai iango aikai ni karaoa iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Kaokan te Taromauri ae Itiaki!

A karauaki nanoia nikiraia taenikai aika kakaonimaki aika I-Iutaia ake i Baburon n ana miitara Etekiera ibukin te tembora, bwa e na kaokaki te taromauri ae itiaki.

MAIURA NI KRISTIAN

Bukin Tera Bwa E Kakawaki Iroum te Taromauri ae Itiaki?

E kateaki ni kamatoaaki te taromauri ae itiaki. Ko katoatai n iangoa kakabwaiaam ngkai ko a kinaa Iehova ae te Atua ao ni beku ibukina?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Kakabwaiaaia Tibun Iteraera Ake A Kaokaki Nako Abaia

E beritanaki n te miitara ibukin te tembora kaokan te taromauri ae itiaki, ao kakabwaia aika a irekereke ma te babaire ae raoiroi, te uaia n ibuobuoki, ao te mweraoi.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Uotii Kakabwaia te Kakaonimaki ni Koaua Nakon Iehova

E kona rongorongoia taian Ebera ake teniman ni kakorakoraa ara motinnano bwa ti na kakaonimaki ni koaua nakon Iehova ae te Atua.

MAIURA NI KRISTIAN

Kakaonimaki ni Koaua Ngkana Ko Kaririaki

E teimatoa Iesu Kristo ni kakaonimaki ni koaua nakon te Atua ngke e kaririaki. A kona aomata aika aki kororaoi n teimatoa ni kakaonimaki ni koaua nakon te Atua ngkana a kaririaki?

MAIURA NI KRISTIAN

Kakaonimaki ni Koaua Ngkana E Kabaneaki Am Koraki

E kona ni kataaki kakaonimakira ni koaua nakon Iehova ae te Atua ngkana e kabaneaki ara koraki. Tera ae kona ni buokira n teimatoa ni kakaonimaki ni koaua?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Ko Teimatoa Ngkai ni Beku Ibukin Iehova?

E teimatoa Taniera ni beku ibukin Iehova. E aki kariaia te bwai teuana bwa e na karibwaa ana kaetieti ibukini bwaai n taamnei.

MAIURA NI KRISTIAN

Reireinia ni Kataneiaia Bwa A na Teimatoa ni Beku Ibukin Iehova

Reirei ni kataneiaia taan uarongorongo aika boou man te moantai bwa a na katoatai n uataboa te mwakuri ni minita. Buoka te aomata ae ko reirei ma ngaia n te Baibara bwa e na riki bwa te tia uarongorongo ae mwaatai.