Ngkana ti na kakairi n ana tua Iehova, e nanonaki iai te tauraoi n aantaeka n ana kairiri te Atua. A bati katoto aika raraoi n te Baibara ibukira ni kaineti ma te koraki ake titeboo aroia ma te tia areru, ni kakairi n ana tua Iehova ao n onimakinna.

E reke te kukurei ni koaua ngkana ti kakairi n ana tua te Atua

119:1-8

E kaotiota Iotua onimakinan raoi ana kairiri Iehova. E ataia ae ngkana e na kukurei ao n tokanikai, e riai n onimakina Iehova ma nanona ni kabane

Ti anganaki n Ana Taeka te Atua te ninikoria ae ti kainnanoia ibukini kaitaraani kataaki ni maiura

119:33-40

E kaotiota te ninikoria Ieremia ao onimakinan Iehova n taai ake e aitara iai ma kangaanga. E kateimatoa maiuna ae bebete ao e botumwaaka ni mwiokoana

Ti aki nanokokoraki n uarongorongo ngkana iai iroura te atatai ae eti man Ana Taeka te Atua

119:41-48

E aki maaku Bauro n uataboa tataekinan ana rongorongo te Atua nakoia aomata. E onimakina raoi ana ibuobuoki Iehova ngke e uarongorongo ma te aki maaku nakon te Kowana ae Berika

Taabo raa ake I kona ni kaotiota riki iai te aki nanokokoraki ngkana I uarongorongo nakoia aomata?

  • Tabo n Reirei

  • Tabo ni Mwakuri

  • Utu

  • Tabeua Riki