2:13-16

  • N ana bong Maraki, a bati tibun Iteraera ake a buuraure n te aro ae aki riai. E aki butimwaea Iehova aia taromauri naake a babakanikawaiia buuia

  • E kakabwaiaia Iehova naake a karineia buuia

A na kangaa raao ni mare ni boong aikai n teimatoa ni kakaonimaki ni koaua ni kaineti ma . . .

  • aia iango?

  • mataia?

  • aia taetaenikawai?