Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Kairan te reirei n te Baibara i Chile

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI December 2016

Aron te Maroro

Aron te maroro ibukin te Awake! ao reireinia aomata te koaua ibukin rikin te rawawata. Kabonganai katoto aikai ni karaoi oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

“Ti na Ararake Nakon Ana Maunga Iehova”

E kabwarabwaraa Itaia bitakini bwaai ni buaka nakoni bwaai n ununiki, ae oti iai bwa a ukera te rau ana aomata Iehova. (Itaia 2:4)

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Rotii Nanoia n te Boki ae “Kawakiningkami n te Aro ae Kam na Teimatoa n Tangiraki Iai Iroun te Atua”

A buokaki naake a reirei n te Baibara n te boki ae ‘Tangiraki Iroun te Atua’ bwa a na atai irekereken ana boto n reirei te Atua ma maiuia ni katoabong.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kakororaoa te Taetae ni Burabeti te Mesia

E taetae ni burabetinna Itaia bwa e na uarongorongo te Mesia n aononi Kariraia. E kakoroa bukin te taetae ni burabeti aei Iesu ngke e mwananga n tataekina te rongorongo ae raoiroi.

MAIURA NI KRISTIAN

“Aio Ngai! Kanakoai!”

Ti na kangaa ni katotonga ana onimaki Itaia ao nanona n anga boni ngaia? Karekea reireiam n rongorongoia te utu teuana are e mwaing ni beku n te tabo ae kainnanoaki riki iai te ibuobuoki.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E na Buta Aonnaba n Ataakin Iehova

E kangaa ana taetae ni burabeti Itaia ibukin te bwaretaiti n te aonnaba ni kakoroaki bukina rimoa, n ara bong aikai, ao n te tai ae na roko?

MAIURA NI KRISTIAN

E Kataenikaiaki te Riribai n te Reirei Mairoun te Atua

Mwaane uoman aika kairiribai ngkoa are a riki ngkai bwa taari n te onimaki—e oti iai te katiteuanaaki ae korakora n te reirei mairoun te Atua.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Bua te Mwioko ni Kabonganaani Buaka te Mwaaka ni Kairiri

E na kangaa Tiebena ni kabongana mwaakana ni kairiri? E aera ngke e mwiokoa Eriakim Iehova bwa e na onea mwin Tiebena?