Te maiu bon te bwaintituaraoi ae rangi ni kakawaki. E kaotaki korakoran ara kakaitau n te bwaintituaraoi aei man arora ni kamanena ni katoabong. Ngkai Ana Tia Kakoaua Iehova ngaira, ti kakorakoraira ni kamanenai ara tarena ao ara konabwai ni karinea ao n neboa iai Iehova ae te tia Anga te maiu. (TA 36:9; Kao 4:11) Ma e ngae n anne, raraomaeakinani maiura ni katoabong n te waaki ae buakaka ae ngkai, e kona ni karibwaa ara beku ibukin te Atua n te aro are ti a aikoa moanibwaia. (Mrk 4:​18, 19) Ti wanawana ngkana ti titirakinira ni kangai: ‘I angan Iehova au kabanea n tamaroa? (Ot 14:2) Tera aron rotakin au beku ibukin Iehova n au mwakuri ni kareketianti? Baikara tiau n te onimaki? N na kangaa ni karababaa riki au mwakuri ni minita?’ Ngkana ko noria bwa iai baika ko riai ni katamaroai riki, tataro nakon Iehova bwa e na buokiko ao karaoi bitaki aika riai. Akea te nanououa bwa ngkana ti neboa Iehova ni katoabong, ti na karekea te maiu ae karaunano ma ni kakukurei!​—TA 61:8.

To whom are you offering your talents?

MATAKU N TE TAAMNEI AE KAMANENA AM TARENA IBUKIN IEHOVA, AO KAEKAI TITIAKI AIKAI:

  • E aera bwa ko aki wanawana ngkana ko kamanenai am tarena ibukin ana waaki Tatan? (1Io 2:17)

  • Tera kakabwaiaaia naake a anga aia kabanea n tamaroa nakon Iehova?

  • Baikara iteran nako te beku ibukin Iehova aika ko kona ni kamanenai iai am tarena ma am konabwai?