Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  Okitobwa 2017

 MAIURA NI KRISTIAN

Arom n Riki Bwa te Tia Ukeuke n Reirei n te Baibara ae Taningamarau

Arom n Riki Bwa te Tia Ukeuke n Reirei n te Baibara ae Taningamarau

Ko kani kakaonimaki i aani kataakim n aron Taniera? E taningamarau Taniera n ukeuke n reirei n Ana Taeka te Atua ao n te taetae ni burabeti naba ae nano. (Tan 9:2) Ko kona n teimatoa ni kakaonimaki ngkana ko taningamarau n ukeuke n reirei n te Baibara. N te aro raa? E kona ni karikirakea onimakinan ana berita Iehova iroum bwa a na boni koro bukia. (Iot 23:14) E kona naba ni karikirakea tangiran te Atua iroum, ike ko a kaungaaki iai bwa ko na kakaraoa ae eti. (TA 97:10) Ma ko na moanna mai ia? Iangoi aanga n ibuobuoki aikai:

  • Tera ae N na ukeuke n reirei i aona? E irekereke te babaire ibukin te ukeuke n reirei ae nakoraoi ma te katauraoi ibukini bobotaki n te ekaretia. Ko na kakabwaiaaki riki n am wareware n te Baibara n te wiki ngkana ko karekea am tai ni kakaaei baika kakawaki aika ko aki ota iai. Irarikin anne, a rineia tabeman bwa a na reiakina riki te taetae ni burabeti n te Baibara, uaan taamnein te Atua aika kakaokoro, mwamwanangan te abotoro Bauro ni mitinare, ke ana karikibwai Iehova. Ngkana iai te titiraki i aon te Baibara ae ko iangoia n te bong anne, koreia ao taraia bwa ko na rinanona n am ukeuke n reirei are imwina.

  • N na karekea ia te ibuobuoki? Ibukin ibuobuoki tabeua, mataku n te taamnei ae Bwaai n Ukeuke Ibukini Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki. Ibukin tuoan am atatai, kakaaei tautaeka aika mwaaka riki n te aonnaba ake a tei ibukia maan ake n Taniera mwakoro 7.

  • Mwaitira te tai ae N na kabanea iai? Te katoatai n ukeuke n reirei bon te anga ae kakawaki ibukini kateimatoaan am onimaki. Ko kona ni moanna man te tai ae uarereke ngkana ko nora riaina, ao ni kakarakaa teutana imwin teutana. Titeboo te ukeuke n reirei n Ana Taeka te Atua ma kenakini baika kakawaki aika karabaaki. Ngkana a bati riki kaubwai aika ko kunei, ane ko na kani keniken riki! (TNR 2:​3-6) E na rikirake tangiran Ana Taeka te Atua iroum, ao e na riki bwa anuam te katoatai n ukeuke n reirei n te Baibara.​—1Be 2:2.

A TEI IBUKIN TERA MAAN AKE N TANIERA MWAKORO 7?

TE TITIRAKI RIKI TEUANA:

E kangaa ni kakororaoaki Taniera 7:8, 24?

TE UKEUKE N REIREI ARE IMWINA:

A tei ibukin tera maan ake n Te Kaotioti mwakoro 13?