Iai n Taeka N Rabakau te reirei ni kairiri ae manena ibukia kaaro. N aron te aroka ae rikirake raoi ngkana e kabwaouaaki mwaangana, ao ai aroia naba ataei ake a reireinaki ni kataneiaaki bwa a na tangira riki te beku iroun Iehova ngkana a ikawai.

22:6

  • E kainnanoa te tai ae bati ao te kakorakora reireinaia ataei ni kataneiaia raoi

  • A riai kaaro ni katea te katoto ae raoiroi ao n reireinia raoi natiia, ni kaungaia, ni boutokaiia, ao ni kaetiia

22:15

  • Te reirei ni kaetieti bon te reirei ni kataneiai ae irianaki n te tangira, ae kaeta te iango ao te nano

  • A kainnanoi ataei reirei ni kaetieti aika kakaokoro