E kateimatoaaki te ekaretia ni kaeka aika raraoi. (Ro 14:19) A kakabwaiaaki naba iai naake a anga aia kaeka. (TNR 15:23, 28) Ngaia are ti riai ni kataia n anga tao teuana naba ara kaeka ni katoa botaki. Ni koauana, ti na aki rineaki ni katoaa te tai are ti katea iai baira. Ngaia are e raoiroi riki katauraoan am kaeka tabeua.

Te kaeka ae raoiroi e . . .

  • bebete, mataata, ao ni kimototo. N angiin te tai, e kona n taekinaki i nanon 30 te tekan ke i aana

  • tamaroa n taekinaki n oin am taeka

  • aki riai n titeboo ma are e a tia n taekinaki

Ngkana ko moan rineaki bwa ko na kaeka, . . .

  • aanga te kaeka ae bebete ae kaekaan raoi te titiraki

Ngkana e a tia ni kaekaaki te titiraki, ko kona . . .

  • ni kaota irekereken te kibu ma te bwai ae maroroakinaki

  • n taekina aron rotakini maiura iai

  • ni kabwarabwaraa aroni maiuakinan te rongorongo anne

  • n taekina te rongorongo ae kamataataa te boto n iango ni kakimototoa