Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tibwaakin te boroutia ae Te Utu ae Kakukurei i Georgia

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Nobembwa 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro n Te Taua-n-Tantani ao reireinaia aomata te koaua ibukin aran te Atua. Kabonganai katoto aikai ni karaoi iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

“Ukoukora Iehova ao Kam na Teimatoa ni Maiu”

Tera ae nanonaki n ukoukoran te Atua? Tera reireiara irouia tibun Iteraera ake a kabwaka n ukoukora Iehova?

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita​—Manga Okiraia Aomata

Ko na kangaa n okiriia aomata n te aro uaana? Karikirakea te nano ni kan ongora, maroroakina te reirei teuana ni katoaa okim, ao ururinga tiam ae kakawaki n taai nako.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Karekea Reireiam Man Am Kairua

E kaotaki n rongorongon Iona bwa e aki kona ni bwara nanon Iehova ae te Atua iroura ngkana iai ara kairua, ma e kantaningaira bwa ti na karekei reireiara mai iai.

MAIURA NI KRISTIAN

Reireiara Man te Boki ae Iona

Kananoan ara iango n rongorongon Iona e kona ni buokira n aki un, e kaeta ara iango ae kairua ibukin ara mwakuri ni minita, ao ni karekea kabebeteara rinanon te tataro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA A MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Tera ae E Tangiria Iehova Mairoura?

Tera irekereken ara taromauri ao ara iraorao ma tarira n te onimaki?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Teimatoa ni Kakorakorai Ami Onimaki ao Taningamarau

E taraa n ae e na bon aki kamaunaaki Iuta irouia kaaini Baburon. Ma e ngae n anne e na boni koro bukin te taetae ni burabeti aei ao e riai n teimatoa ni kantaningaia Abakuka.

MAIURA NI KRISTIAN

Teimatoa ni Kakorakorai Ami Onimaki ao Taningamarau n Aki Ongei Rikini Bitaki Nakoimi

Ngkana e nang tukaki ara taromauri n utu ibukini bitaki ao n urua ara iraorao ma Iehova ae te Atua, tera ae e na buokira n teimatoa ni kakorakorai ara onimaki ao n taningamarau?