Ebetamereka bon te mataniwi n ana baareti te Uea ae Tetekia, ao e kaotiotii aroaro aika kakukureia te Atua

38:7-13

  • E ninikoria ao e waekoa ni karaoa ana babaire ngke e kawara te Uea ae Tetekia ibukin Ieremia ao imwina e kamaiua Ieremia man te mwarua n ran

  • E kaota te akoi ni katauraoani kunnikai aika mangaingai ma moimoti aika mane bwa nangoan aani bain Ieremia ngke e kaerakeaki n te roobu