Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Kateimatoaan raoiroin te Tabo n Taromauri i Switzerland

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Mei 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro n Te Taua-n-Tantani ao reireinaia aomata te koaua ibukini kanoan taai aika imwaira. Kabonganai katoto aikai ni karaoi iai oin am maroro

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Te Kanikina Ibukini Manga Kaokaia Tibun Iteraera

Tera te berita ae e karaoia Iehova ae te Atua ngke e tua nakon Ieremia bwa e na kabooa te tawaana? E kangaa Iehova ni kaotiota raoiroina?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Te Banna ni Katoto Ibukin te Ninikoria ao te Akoi Ebetamereka

E ninikoria Ebetamereka ao e waekoa ni karaoa ana babaire ngke e kawara te Uea ae Tetekia, ao e kaota te akoi nakon ana burabeti te Atua ae Ieremia.

MAIURA NI KRISTIAN

Tararuaan Ara Tabo n Taromauri

E kaotaki aran te Atua ae tabu n ara tabo n taromauri ngaia are e kakawaki kateimatoaan itiakina ao onobwaiana. Ti na kangaa ni bane ni buoka tararuaan te Tabo n Taromauri?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E na Angan Temanna ma Temanna Iehova Boon Ana Mwakuri

A irekereke ma kamaunaan Ierutarem te burabeti ae Ieremia ao te Uea ae Tetekia ma a rangi ni kaokoro rongorongoia.

MAIURA NI KRISTIAN

E Aki Mwanuokina Am Tangira Iehova

E kangaa Iehova n iangoiia ana toro aika kakaonimaki ake e karako aia mwakuri ni minita ibukin te kara?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Katoka “Ukoukorani Baika Kakannato Ibukim”

E taromauria Iehova Baruka ao e kakaonimaki ni buoka Ieremia, ma n te taina e aikoa bwaina te iango ae raoiroi. Tera ae e riai ni karaoia Baruka bwa e aonga ni kamaiuaki ngkana e kamaunaaki Ierutarem?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kakabwaiaa Iehova Ane Nanorinano ao E Katuuaaea Ane Kainikatonga

E rangi n iowawa nakoia ana aomata Iehova Baburon ae kainikatonga. A kainaomataaki man tautoronakia tibun Iteraera aika rairi nanoia, ma tera ae riki nakoni Baburon?