Ai bon akea ana bwai Iobi, e karawawataaki, e ituaki n te aoraki ae kakaiaki ma e teimatoa ni kakaonimaki. Ngaia are e a kataia Tatan ni kabongana te bwarannano n urua iai etin arona. A roko ‘raoraona’ aika teniman. N te moantai a karaoi mwakuri ake a noraki irouia aomata bwa a kaota iai nanoangaana. Imwina, a tekateka n aki kakarongoa i rarikin Iobi i nanon itiua te bong, n akea aia taeka ni karaunano nakoina. Ma aia taetaenikawai ake imwina bon taiani bukibuki ao kabuakaka aika kammaraki.

E kateimatoa etin arona Iobi nakon Iehova n aki ongea te kataaki ae korakora

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • E korakora karawawataan Iobi n te aro are e a rio i nanona te iango ae kairua. E taetae n te aro ae aki riai n taekinna bwa e aki tabe te Atua bwa e teimatoa ni kakaonimaki ke e aki

  • Ibukina bwa e rotaki Iobi n te bwarannano, e aki iangoi baike a kona ni karikii riki rawawatana

  • E ngae ngke e taonakinako n te nanokawaki Iobi ma e bon teimatoa n taekina tangiran Iehova nakoia taani bukinna