E boni koaua ana berita te Atua ibukini manga kaokani bwaai nakon aroia n Itaia mwakoro 65, ngaia are e taekinna Iehova bwa kaanga e a tia ni koro bukina.

E karika karawa ae boou ao te aonnaba ae boou Iehova ike a na aki manga rin n te iango bwaai ake rimoa

65:17

Tera karawa ae boou?

  • Te tautaeka ae boou ae e na uotii baika raoiroi nako aon te aba

  • E tei n 1914 ngke e riki Kristo bwa te Uea n Ana Tautaeka n Uea te Atua

Tera te aonnaba ae boou?

  • Te botannaomata man aaba nako, taetae, ao reeti ake a kukurei n aantaeka i aan te tautaeka ae boou i karawa

N te aro raa ae a na aki manga rin n te iango bwaai ake rimoa?

  • A nang akea bwaai aika karikii ururingani baika kammaraki, ni kaineti ma baika ti rotakibuaka iai n rabwatara, ara iango, ao ara namakin

  • E na rangi ni kakukurei maiuia aomata aika kakaonimaki ao a na ururingi baika kakukurei ni katoabong