NORI
Text
Image

N taini kabutan te beeba ni kakao are e na moanaki ni Beberuare 27 ao ti na kakorakoraira ni kaoia aomata aika bati n ara kaawa bwa a na raonira ni Kauringa mateni Kristo. Ti riai naba ni mutiakinia naake a kan ongora ni karikirakea kan ongoraeia.

AANGA AIKA A NA IANGOAKI

TAEKINA AM MARORO

“Ti kabuta te beeba ni kakao aei nakon te bong ae rangi ni kakawaki. A na ikotaki mirion ma mirion aomata ni katobibia te aonnaba ni Maati 23, ni kauringa maten Iesu Kristo ao n ongoraea te kabwarabwara man te Baibara ae aki kabooaki ni kaineti ma kakabwaiaakira mani matena. E kaotaki n te beeba ni kakao aei te tai ao te tabo ae na boo iai. Taiaoka rooko ngkana ko konaa.”

Ngkana e kaota te kan ongora te aomata . . .

 • AANGA TE TAUA-N-TANTANI

  Karekea angani manga okirana.

 • KAOTA TE TAAMNEI IBUKIN TE KAURING

  Karekea angani manga okirana.

Ngkana ko a manga oki, ko kona n . . .

 • KAOTA TE TAAMNEI AE E AERA NGKAI E RAOIROI TE REIREI N TE BAIBARA?

  Imwina, aanga te boki ibukin te reirei n te Baibara.

 • A ANGA TE BOKI AE TERA ANA REIREI NI KOAUA TE BAIBARA?

  Taekin rongorongo riki tabeua ibukin te Kauring n iteraniba 206-208. Imwina, aanga te boki.

 • A ANGA TE BOROUTIA AE ONGEABA IROUN TE ATUA

  Kabwarabwaraa kakawakini mateni Kristo n iteraniba 18-19. Imwina, aanga te boroutia.