Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taan uarongorongo aika anga te boroutia ae Te Rongorongo ae Raoiroi i Azerbaijan

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Aokati 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro ibukin te Awake! ao reireinaia aomata te koaua bwa e aera ngkai e karikiia aomata te Atua. Kabonganai iango aikai ni karaoi iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Karekea Iehova Kaniwangan te Natannaomata ae Beekan

E karekea Iehova kaniwangaia kaaini Baburon imwin otabwaninian Turo irouia i nanon 13 te ririki. E kangaa ni kaota ana kakaitau ibukin ara kakaonimaki ni koaua ao baike ti taon nanora nako iai?

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakei Aroaro Ake E Tangiri te Atua​—Te Nanorinano

E aera bwa e kakawaki te nanorinano? Ti na kangaa ni kaotia? E kangaa te tataro ao ana katoto Iesu ni buokira ni karikirakea te nanorinano?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Te Mwioko ae Kangaanga Ibukin te Tia Tantani

Bon tabeia taan tantani bwa a na anga te kauring nakoia kaain te kaawa ngkana e nang roko te kangaanga. Tera ae e nanonna Iehova ngke e mwiokoa Etekiera bwa te tia tantani ibukia tibun Iteraera n te aro ni kaikonaki?

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakei Aroaro Ake E Tangiri te Atua​—Te Ninikoria

E aera bwa ti riai n tokanikai i aoni maakakia aomata? E kangaa kananoan te iango, te tataro, ao onimakinan Iehova, ni buokira ni karikirakea te ninikoria?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E na Waekoa ni Kamaunaaki Koka Mai Makoka

E kabwarabwaraaki n te Baibara baika a na riki imwain ao imwini kamaunaani Koka mai Makoka.

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakei Aroaro Ake E Tangiri te Atua​—Te Onimaki

N aron Aberaam, ti riai naba ni kaotiota onimakinan Iehova ae te Atua e ngae ngke e kangaanga. Ti na kangaa ni karikirakea te onimaki ao te kakaonimaki ni koaua?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Ana Miitara Etekiera Ibukin te Tembora ao Irekerekem Iai

Ti kauringaki n ana miitara Etekiera ibukin te tembora taekan rianakon ana kaetieti Iehova ae te Atua ibukin te taromauri ae itiaki. Ti kangaa ni kaungaaki iai?

MAIURA NI KRISTIAN

N Ningai ae N na Manga Beku Iai Bwa te Bwaiania ae Aki Katoatai?

Te anga teuana ae moan te tamaroa ibukin arora n anga ara karea ni karaoiroi bon te beku bwa te bwaiania ae aki katoatai. Ko kona ni kabatiaa riki am mwakuri ni minita iai?