Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te uarongorongo n te intercom i Vienna i Austria

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI August 2016

Aron te Maroro

Iango ibukin tibwaakin te Awake! ao Ongeaba Iroun te Atua ao Ko na Maiu n Aki Toki. Kamanenai katoto aikai ni karaoi iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Tiiku n Ana Tabo ae Raba Teuare Moan te Rietata

Tera “ana tabo ae raba” Iehova, ao e kangaa n reke te kamanomano iai? (Taian Areru 91)

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Buokaia Ake A Reirei n te Baibara n Rikirake Nakon te Katabu ao te Bwabetito

E aera ngkai a rangi ni kakawaki tiia n te onimaki aikai? Tera arom ni buokiia ake ko reirei ma ngaiia n te Baibara n roko n tiia aikai?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

A Teimatoa ni Karikiuaa n te Onimaki n Aia Tai ni Kara

A katuruturuaki ni kibun Taian Areru 92 bwa a kona kaara n teimatoa ni maiureirei ao ni karikiuaa n te onimaki.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Uringira Iehova Bwa Taano Ngaira

N Taian Areru 103, e kabonganai kabotau Tawita ni kabwarabwaraa iai korakoran ana nanoanga Iehova.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

“Katituaraoa Iehova”

A kona ni buokiko kibun Taian Aerru 106 ni karikirakea ao ni kateimatoa nanom ni kakaitau nakon Iehova.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

‘Tera ae N na Angan Iehova Bwa Booni Mwin Ana Mwakuri?’

E kangaa te tia areru ni motikia bwa e na kaota ana kakaitau nakon Iehova? (Taian Areru 116)

MAIURA NI KRISTIAN

Reireinia Aomata te Koaua

Taekina te koaua ae bebete man te Baibara nakoia aomata ni kamanenaan aron te maroro ae boou aei.

MAIURA NI KRISTIAN

Te Mwakuri ae Okoro ae Tibwatibwaan Te Taua-n-Tantani n Tebetembwa

E na maroroakinaki taekan te kabebetenano n Te Taua-n-Tantani ao aron te Atua ni karekea nakoira.