Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Maing: Te tari te aine ae te bwaiania ae uarongorongo i Korea n 1931; atai: Te uarongorongo n te taetae n te bai i Korea ni boong aikai

 ITERA 2

Tataekinan te Tautaeka n Uea—Tibwaakin te Rongorongo ae Raoiroi ni Kabutaa te Aonnaba

Tataekinan te Tautaeka n Uea—Tibwaakin te Rongorongo ae Raoiroi ni Kabutaa te Aonnaba

 KO A katauraoi ibukin te mwakuri ni minita ni moaningabongin am bong ni motirawa n am mwakuri ni kareketianti. Ko baenikai moa bwa ko namakina te kua teutana. E taraa n rangi ni katikitiki te motirawa n te moaningabong anne! Ma ko a tataroakinna ao ko a iangoa mwanangam. Ko toa ma te tari te aine ae kakaonimaki ae e a kara, ao e ringaki nanom n nanomwaakana ma akoina. Ngke ko a tibwaa rongorongon te koaua man te auti teuana nakon teuana, ko ataia ae iai taari mwaane ao aine ni katobibia te aonnaba aika tibwaa naba te rongorongo anne, ao a kabongana te boki naba anne ao a kakabwaiaaki naba man te kataneiai ae tii te arona. Ko namakina te korakora ngke ko a okira mwengam. Ko rangi ni kukurei ngke ko aki tiku ni mwengam!

Ni boong aikai, te mwakuri ni minita ni Kristian bon te mwakuri ae kakawaki ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua. E a kaman taekinna Iesu bwa e na kabatiaaki karaoan te mwakuri n uarongorongo ni kabaneani boong. (Mat. 24:14) E kangaa ni kakoroaki bukin ana taetae ni burabeti? N te mwakoro aei ao ti na nenera taekaia aomata, taian anga, ao bwaai ni mwakuri aika rangi ni kakawaki n te mwakuri ni minita ni Kristian, ae e buokiia mirion ma mirion aomata ni katobibia te aonnaba bwa a na onimakina ana Tautaeka n Uea te Atua.

N TE MWAKORO AEI

Mwakoro 6

Aomata Aika Uarongorongo—Minita Aika Kukurei n Anga Ngaiia

E aera ngkai e aki nanokokoraki Iesu bwa a na iai te koraki aika kukurei n uarongorongo ni kabaneani boong? Ko na kangaa ni kaotia bwa ko ukoukora moa te Tautaeka n Uea?

MWAKORO 7

Aanga n Uarongorongo—Kabonganaan Itera Nako n Uarongorongo Ibukin Ukoukoraia Aomata

Reiakini aia aanga ana aomata te Atua ake a kabonganai ni karoko irouia aomata aika bati ma taekan te rongorongo ae raoiroi imwain rokon te toki.

MWAKORO 8

Bwaai ni Mwakuri Ibukin te Uarongorongo—Katauraoani Booki Ibukia Aomata Nako

E kangaa ni kakoauaaki man ara mwakuri n rairai bwa ti boutokaaki iroun Iesu? Tera te kakoaua ni kaineti ma ara boki bwa e boni koaua raoi te Tautaeka n Uea iroura?

MWAKORO 9

Mwin te Uarongorongo—A a Tai Taian Tawaana Ibukin te Taiaki’

E reireinia taan rimwina Iesu baika kakawaki aika uoua ibukin te mwakuri n tai ae korakora ni kaineti ma te onimaki. Ti kangaa n rotaki ni boong aikai n reirei aikai?