Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 14

Kakaonimaki ni Boutokaa Tii Ana Tautaeka te Atua

Kakaonimaki ni Boutokaa Tii Ana Tautaeka te Atua

TE BOTO N IANGO N TE MWAKORO

A kakaonimaki ana aomata te Atua nakon te Tautaeka n Uea ibukina bwa a aki arona aroia kaain te aonnaba

1, 2. (a) Tera te boto n reirei are a kakairi iai taan rimwin Iesu, ni karokoa ara bong aikai? (b) Tera aroia taani kairiribai ni kataia n tokanikai i aora, ao tera mwina?

E TEI Iesu i matani Birato are te tia moti ae te kabanea n rietata i aon te natannaomata ae Iutaia, ike e a taekina iai te boto n reirei are e kairiia iai taan rimwina ni koaua ni karokoa ara bong aikai. E taku: “Tiaki ana bwai te aba au Tautaeka n Uea. Ngke arona bwa ana bwai te aba au Tautaeka n Uea, ao a na buaka au aomata bwa N na aki kabureaki nakoia I-Iutaia. Ma bon tiaki mai aon te aba au Tautaeka n Uea.” (Ioa. 18:36) E tua Birato kamatean Iesu, ma e aki maan te tokanikai anne bwa e a manga kautaki Iesu. A kataia taian embera n te Embwaea n Rom ae te tautaeka ae korakora ni kamaunaia taan rimwini Kristo, ma e matebuaka aia kakorakora bwa a a kabutaanako rongorongon te Tautaeka n Uea Kristian ni katobibia te aonnaba n taai akanne.IKoro. 1:23.

2 Imwin tein te Tautaeka n Uea n 1914 ao a kataia tabeua taanga ni buaka aika taiani kabanea ni korakora n taai akekei ni kamaunaia ana aomata te Atua, ma akea ae e tokanikai i aora. A bati tautaeka ao bwaatei n te tautaeka ake a kataia ni kairoroira bwa ti na tei n aia itera, ma a bon aki kona n urua te katiteuanaaki i marenara. Ni boong aikai ao a maeka ana aomata te Tautaeka n Uea i buakoia natannaomata nako n te aonnaba. E ngae n anne, ti katiteuanaaki n te botaki n itaritari ni katobibia te aonnaba ao n teimatoa n tei i nuka ni kaineti ma waakin nako te tautaeka n te aonnaba. E riki katiteuanaakira bwa te bwai ni kakoaua bwa e a kairiri ana Tautaeka n Uea te Atua ao e teimatoa te Uea ae Iesu Kristo ni kairiia, ni katamaroaia, ao ni kamanoia ana aomata. Iangoa arona ni karaoa anne, ao nori naba tabeua totokanikaira n te boowi aika kakorakoraa te onimaki ake e a tia ni karekei nakoira ngkai ti teimatoa n “aki arona aroia kaain te aonnaba.”Ioa. 17:14.

Te Boto n Reirei ae Kamatataaki

3, 4. (a) Baikara baika riki n te tai are e bungiaki iai te Tautaeka n Uea? (b) Te koaua bwa a kaman ota raoi ana aomata te Atua ni kaineti ma te tei i nuka? Kabwarabwaraa.

3 Imwini bungiakin te Tautaeka n Uea ao e a boo te buaka i karawa ao e a tewenakoaki Tatan nakon te aonnaba. (Wareka Te Kaotioti 12:7-10, 12.) E boo naba te buaka n te aonnaba, are e a kataaki iai nanomatoaia ana aomata te Atua. A nanomwaaka  ni kakairi n ana katoto Iesu ao n aki arona aroia kaain te aonnaba. Ma n te moantai ao a aki bati n ota bwa tera raoi ae nanonaki ibukia, n ae a na kararoaia mani waakin nako te tautaeka.

4 N te katoto, a kaungaaki Kristian bwa a na aki ira te buaka n te boki ae rereitaki ae te Millennial Dawn Volume VI, * ae boreetiaki n 1904. Ma e kamatataaki iai bwa ngkana e kairoroaki te Kristian bwa e na ira te taanga ni buaka, e riai ni kataia ni karekei mwioko tabeua aika aki irekereke ma te tiritiri. Ngkana e aki kona n reke anne ao e kanakoaki bwa e na buaka, e riai n taraia raoi bwa e na aki tiritiri. E taekina te bae riki n te tai anne Herbert Senior ae maeka i Buritan ao ni bwabetitoaki n 1905, ni kangai: “A bati baike a aki ota iai taari, ao akea te reirei ni kairiri ae mataata raoi ae kaotia bwa e eti ke e aki irakin te taanga ni buaka iroun te Kristian ma e na aki tiritiri.”

5. E kangaa ni moani katamaroaaki otara n Te Taua-n-Tantani ae bwain Tebetembwa 1, 1915?

5 Ma e a katamaroaaki otara i aon aei n Te Taua-n-Tantani ae bwain Tebetembwa 1, 1915. E taekinaki n te Studies in the Scriptures ae kangai: “Ti iangoia bwa e uruaki ara boto n reirei ni Kristian ngkana ti kaaina te taanga ni buaka ibukini karaoan te mwakuri ae ko aki karaoa iai te tiritiri.” Ma tera aron te Kristian ngkana e a kakamaakaki bwa e na katiiaki ngkana e aki butimwaea te kaboraoi ke te mwakuri n tautia? E kamatataaki n te kaongora anne ni kangai: “Tiaki e raoiroi riki ngkana ti katiiaki ibukini kakaonimakira ni koaua nakon te Natinuea ae Karekea te Rau, ao ibukin ongeabara n Ana tua, nakon ae ti na katiiaki i nanon ara tai ni mwakuri irouia uean aonnaba ao ni boutokaiia, ike ti a taraaki iai bwa ti a kamemeerea kakawakin ana reirei nako ara Uea are i Karawa? Man taiani mate aika uoua aikai, ao e raoiroi riki are te moan, ae te mate ibukin te kakaonimaki nakon ara Uea are i Karawa.” N aki ongea te kabwarabwara ae matoa aei, ma e motikaki ni kangai n te kaongora aei: “Ti aki kairoroa karaoan aei ma ti bon tii kaota ara iango iai.”

6. Tera reireiam man ana katoto Brother Herbert Senior?

6 A ota raoi tabeman taari iai ao a tauraoi ni kaaitarai baika a na riki nakoia. E taku Herbert Senior are mwaneweaki mai mwaina: “Irou akea te kaokoro n te boto n reirei ibukini kannaani kanoani katii man te kaibuke [ae te mwakuri ae aki karaoaki iai te buaka] ao kanimwani kanoa akanne n te katii.” (Ruka 16:10) E kabureaki Brother Senior ibukina bwa e rawa n ira te buaka ibukini mataniwin nanona. E katikaki ma 4 riki taari mwaane i buakoia 16 ake a rawa n ira te buaka ibukini mataniwin nanoia, n ikotaki ma mwaane man Aaro tabeua ake a a tia ni kabureaki tabeua te tai n te karabuuti ae te Richmond i Buritan, ao a a kinaaki imwina riki bwa te koraki aika te Richmond 16. N te tai teuana ao Herbert ao tabeman riki ake titeboo aroia ma ngaia, a karabaaki n uotaki nakon te tabo ni buaka i Buranti. Ikanne are e a baireaki iai bwa a na katiiaki. E kateaki n te rain ma tabeman i mataia tautia aika kakatii, ma a bon aki kamateaki. N oneani mwin anne, e bitaki te moti man te kamateaki nakon te kabureaki i nanon tebwina te ririki.

“I a ataia bwa a riai ni karekea te rau ana aomata te Atua ma aomata nako, e ngae naba ngkana a mena i buakon te buaka.”—Simon Kraker (Nora barakirabe 7)

7. Tera are a ota iai ana aomata te Atua n tain te Kauoua ni Buaka Are Kabutaa Aonnaba?

 7 N te tai are e moanaki iai te Kauoua ni Buaka Are Kabutaa Aonnaba, ao a a ota raoi riki iai ana aomata Iehova n ae nanonaki n te tei i nuka ao n te bae kainnanoaki ngkana a na kakairi n ana katoto Iesu. (Mat. 26:51-53; Ioa. 17:14-16; 1Bet. 2:21) N te katoto, e kaotaki n te kaongora ae rangi ni kakawaki ae atuna “Te Tei i Nuka,” n Te Taua-n-Tantani ae bwain Nobembwa 1, 1939, ae kangai: “Te tua ae a riai ni kairaki iai ana aomata ngkai Iehova, bon te tei i nuka i marenaia natannaomata n tain te buaka.” E taku Simon Kraker ae beku imwina riki ni kautun ara botaki i Brooklyn i New York ni kaineti ma te kaongora anne: “I a ataia bwa a riai ni karekea te rau ana aomata te Atua ma aomata nako, e ngae naba ngkana a mena i buakon te buaka.” E roko raoi n taina te amwarake n taamnei anne ao a buokaki iai ana aomata te Atua n tauraoi imwaini kataakin aia kakaonimaki ni koaua nakon te Tautaeka n Uea.

A Kakamaakaki ni “Karaangan” te Kakaaitara

8, 9. E kangaa ni kakororaoaki ana taetae ni burabeti te abotoro Ioane?

8 E taetae ni burabetinna te abotoro Ioane bwa imwini bungiakin te Tautaeka n Uea n 1914, ao e nang kataia te rakon are Tatan te Riaboro ni kamaunaia taani boutokaa ana Tautaeka n Uea te Atua, n arona ni katiinakoa te karaanga mai wina n te aro  ni kaikonaki. * (Wareka Te Kaotioti 12:9, 15.) E kangaa ni kakororaoaki ana taetae ni burabeti Ioane? Man 1920 tabun ao e waekoa n rikirake kakaitaraaia ana aomata te Atua. E katikaki ni kamatawarikaki Brother Kraker ibukini kakaonimakina ni koaua nakon ana Tautaeka n Uea te Atua, n aroia naba taari aika bati ake a maeka i Amerika Meang n tain te kauoua ni buaka n te aonnaba. N tain te buaka anne ao mwaitiia Ana tia Kakoaua Iehova e bon raka i aon uoua katenimwakoroni mwaitiia naake a kabureaki bwa a aki ira te buaka bwa e aki boraoi ma aia onimaki, ake a karabuutinaki n te United States.

9 E tangiria te Riaboro ma raona nako bwa a na urua etin aroia ana aomata te Tautaeka n Uea n aki ongeia bwa a maeka ia. A bati ake a maeka i aon Aberika, Eurobe, ao te United States, aika a kairaki nako matan taiani boowi. Ibukin nanomwaakaia n tei i nuka ao a a kamatawarikaki, a batiboaki, ao a kaikoakaki. A kaaitara ana aomata te Atua i Tiaman ma te karawawataaki ae korakora ibukin rawaia ni karinea Hitler ke n ira te buaka. E katautauaki bwa iai 6,000 ake a kainaki n te karabuuti n taabo ake a kammwakuraki iai buure n tain te Nazi, ao e raka i aon 1,600 taani Kakoaua aika I-Tiaman ao aika tiaki I-Tiaman ake a mate i aani baia naake a bwainikirinia ni kammarakiia. Ma e bon aki kona ni kauekea te iowawa ae teimaan te Riaboro nakoia ana aomata te Atua.Mareko 8:34, 35.

E Onga “te Karaanga” “Aontano”

10. E tei ibukin tera “aontano,” ao e kangaa ni buokiia ana aomata te Atua?

10 E kaotaki n te taetae ni burabeti are e koreia te abotoro Ioane, bwa e na buokiia ana aomata te Atua “aontano” ae taekaia kaain te aonnaba aei aika aki imanono, n arona n onga te bwainikirinaki ae ai aron “te karaanga.” E kangaa n tia ni kakororaoaki iteran te taetae ni burabeti aei? Tatabebwi te ririki imwin te Kauoua ni Buaka Are Kabutaa Aonnaba ao e teimatoa “aontano” ni buokiia taani boutokaa te Tautaeka n Uea iroun te Mesia, aika kakaonimaki. (Wareka Te Kaotioti 12:16.) N te katoto, a bati boowi aika korakora mwaakaia aika kamanoa inaomataia Ana tia Kakoaua Iehova ibukin rawaia n riki bwa tautia ao ibukin rawaia n irii bukamaru ibukin te aba. Iangoi moa tokanikai tabeua aika bubura ake e a tia Iehova n angania ana aomata ni kaineti ma te mwakuri n tautia.TaiAre. 68:20.

11, 12. Baikara aia kangaanga Brother Sicurella ao Thlimmenos, ao tera mwina?

11 Te United States. E kaikawaaki Anthony Sicurella ma tarina ao mwaanena aika niman irouia aia karo aika taani Kakoaua. E bwabetitoaki Anthony ngke 15 ana ririki, ao ngke ai 21 ana ririki ao e a karina arana n te botaki ae tabe ma rineaia aomata aika a na riki bwa tautia. E kaotia nakoia bwa bon te minita ngaia. Imwin uoua te ririki n 1950 ao e a bubutii manga karinan arana i buakoia te koraki aika aki kan riki bwa tautia ibukini mataniwin nanoia. E ngae ngke akea te kangaanga ae e kunea te Federal Bureau of Investigation ma e aki butimwaeaki ana bubutii n te Aobiti ibukin te Kaetitua. Imwini boboowi  tabeua ao e a ongoraeaki ana keiti Brother Sicurella n te Boowi ae Moan te Rietata n te U.S., ao e a bita ana moti te boowi are i nano n irana Brother Sicurella. E riki te moti aei bwa te bwai n ibuobuoki nakoia kaain te United States tabemwaang ake a rawa n riki bwa tautia ibukini mataniwin nanoia.

12 Kuriiti. N 1983 ao e a bukinaki ni bure Iakovos Thlimmenos bwa e aki ongeaba n te babaire ngke e rawa ni bwaina te kaboraoi n tautia ao e a kabureaki. Imwini kabwaraana ao e a kabaea arana n te nakoa ae te tia karaoa te akaunti ma e aki butimwaeaki kioina ngkai iai mwin ana bure ae e a tia ni karaoia. E uota tangina nakon te boowi, ma imwini konaakin ana keiti n te boowi i Kuriiti ao e a manga kabaea tangina n te European Court of Human Rights (ECHR). N 2000 ao e a iranaki n te Grand Chamber n te ECHR, ae kaainaki irouia 17 taani moti are a katea iai te bwai ni kakairi ibukin totokoan te kakaokoroaki. Imwain otinakon te moti ao e riaon 3,500 taari i Kuriiti ake iai mwin aia bure ake a a tia ni karaoi kioina ngke a kabureaki ibukin teia i nuka. Imwin otinakon te moti ae tamaroa aei ao e a kabwaata te tua Kuriiti ae a na kamaunaaki baarekaia taari ake a bukinaki iai. A kainaomataaki naba kaaini Kuriiti ni kabane n te tua aei, bwa a na waakin aia waaki aika tiaki te buaka are e kabwaataki tabeua te ririki n nako, ao e a manga kamatoaaki ngke e a rinanoaki te Tua ni Kuriiti.

“Imwain ae I rin n te tabo ni boowi, I kakorakoraai n tataro nakon Iehova, ao I a namakinna bwa e anganai te kabebeteaki.”—Ivailo Stefanov (Nora barakirabe 13)

13, 14. Baikara reirei aika ko iangoia bwa ti kona n reireiaki iai man aia keiti Ivailo Stefanov ao Vahan Bayatyan?

13 Bulgaria. N 1994 ao ai bon 19 ana ririki Ivailo Stefanov ngke e karinaki n te taanga ni buaka. E rawa ni kaaina te taanga ni buaka ke ni karaoi naba mwakuri aika tiaki te buaka ake e tua te botaki n tautia. E kabureaki i nanon 18 namwakaina ma e a uotaarake ana mangatang ibukin te babaire anne, ni kaineti ma riaina n rawa n ira te buaka ibukini mataniwin nanona. N tokina ao e a uotaki ana keiti nakon te ECHR. N 2001 ao e a roko irouni Brother Stefanov te reta ae karaunano kanoana imwain ae e ongoraeaki ana keiti. E aki tii kabwarabure te tautaeka ni Bulgaria nakoni Brother Stefanov ma bon nakoia naba kaaini Bulgaria ni kabane ake a kani karaoa te mwakuri ae tiaki te buaka. *

14 Armenia. E a roko Vahan Bayatyan n te roro are e a riai i aan te tua n riki bwa te tautia n 2001. * E kairaki ni mataniwin nanona bwa e na rawa nakon te mwakuri n tautia, ma a aki totokanikai ana mangatang ni boowi ake i nano. N Tebetembwa 2002 ao e a kabureaki ike e na kabanea iai uoua ma te iterana te ririki, ma e kabwaraaki imwini banen tebwina ao te iterana te namwakaina. N te tai anne ao e a uotaarake ana mangatang nakon te ECHR, are e a ongoraeaki iai ana keiti. Ma n Okitobwa 27 n 2009 ao e a otinako ana moti te Boowi ni kaitaraa teuaei. E taraa n ae aei bon te konaaki ae korakora nakoia taari i aon Armenia ake a boo ma te kangaanga aei. Ma e a manga rinanoa te moti aei te Grand Chamber n te ECHR. N Turai 7 n 2011 ao e a kaotinakoa ana moti te Boowi n irana Vahan Bayatyan. Aei te  moantai are e a noria iai te ECHR bwa rawan temanna n ira te buaka ibukini mataniwin nanona ae boto i aon ana koaua n ana Aro, e bon riai ni kamanoaki ni kaineti ma te inaomata n iango, te inaomata n ira te mataniwinnano, ao inaomatan te Aro. E aki tii kamanoaki inaomataia Ana tia Kakoaua Iehova n te moti anne, ma a kamanoaki naba iai bubua ma bubua te mirion aomata ake n aaba ake a kaaina te botaki ae te Council of Europe. *

A kabwaraaki man te karabuuti taari i Armenia imwini karaoan ana moti te ECHR are e irania iai

Te Kangaanga ni Kaineti ma Bukamaru Ibukin te Aba

15. A aera ana aomata Iehova ngke a rawa ni boutokai bukamaru ibukin te aba?

15 A teimatoa ni kakaonimaki ni koaua ana aomata Iehova nakon te Tautaeka n Uea iroun te Mesia, tiaki tii n aroia n rawa nakon te mwakuri n tautia, ma n aroia naba n aki boutokai bukamaru ibukin te aba. Man te tai are moanaki iai te Kauoua ni Buaka Are Kabutaa Aonnaba, ao e a korakora riki namakinan te nano n aba ni kabutaa te aonnaba. A kantaningaaki kaain te aba n aaba aika mwaiti bwa a na kakaonimaki nakon aia taetae ni bau ibukin abaia n aroia n taekina aia berita, n anenea kunan  abaia, ke n tiaruuti nakoni buraekin abaia. Ma ngaira bon tii Iehova ae ti taromauria. (TeOti. 20:4, 5) Ibukin anne ao ti a rinanon te bwainikirinaki ae bati. Ma e a manga kabongana naba Iehova “aontano” n ongi tabeua waaki ni kakaaitara. Nori tii tabeua mai buakon taian tokanikai aika rianako n te itera aei, ake e anganira Iehova rinanoni Kristo.TaiAre. 3:8.

16, 17. Tera te kangaanga are a kaitiboo ma ngaia Lillian ao William Gobitas, ao tera reireiam man aia keiti?

16 Te United States. E kanakoa ana moti te Boowi ae Moan te Rietata n te U.S. n 1940. Taani moti aika 8 a kaaitaraia Ana tia Kakoaua Iehova, ao 1 e irania n te keiti ae ataaki bwa te Minersville School District ni kaitaraa Gobitis. E tangiria Lillian Gobitas * ae 12 ana ririki ma mwaanena ae William ae 10 ana ririki, n teimatoa ni kakaonimaki ni koaua nakon Iehova, ngaia are a rawa n tiaruuti nakon te buraeki ke n taekina te berita. Ibukin anne ao a kabaneaki man aia reirei. E uotaki aia keiti nakon te Boowi ae Moan te Rietata, ao e a anga ana moti te Boowi bwa e eti ana waaki te reirei i aan tuan te aba kioina ngkai te moti anne “e boutokaa katiteuanaakia kaain te aba.” E kauekei bwainikirinaki aika korakora te moti anne. A a bati riki ataei aika taani Kakoaua ake a kabaneaki man te reirei, taani Kakoaua aika bua aia mwakuri, ao a mwaiti naba ake e korakora te mwakuri n akiako nakoia mairouia taan iowawa. E kaotaki n te boki ae The Lustre of Our Country bwa “bwainikirinaia taani Kakoaua man 1941 nakon 1943, bon te kabanea ni korakora ni kairiribai ibukin te Aro n te kauabwi n tienture i Amerika.”

17 E aki teimaan tokanikaia taani kairiribai nakon te Atua. N 1943 ao e a rinanoaki n te Boowi ae Moan te Rietata te keiti riki teuana ae titeboo ma te keiti are te Gobitis. E ataaki n arana ae West Virginia State Board of Education ni kaitaraa Barnette. N te tai aei ao e a anga te tokanikai te Boowi ae Moan te Rietata nakoia Ana tia Kakoaua Iehova. Ai bon tibwa te moantai n te U.S. ae e bita iai ana moti te Boowi ae Moan te Rietata i nanon te tai ae uarereke. Imwin otinakon te moti anne ao e a waekoa naba ni kerikaaki bwainikirinaia ana aomata Iehova n te United States. N te boowi anne ao e a kamatoaaki iai inaomataia kaain te aba ni kabane n te United States.

18, 19. Tera are e taekinna Pablo Barros are e buokia n teimatoa ni kakorakoraa, ao a na kangaa ana toro Iehova tabeman riki ni kakairi n ana katoto?

18 Argentina. N 1976 ao a kabaneaki man aia reirei Pablo ae wanua ana ririki ao Hugo Barros ae itiua ana ririki, kioina ngke a rawa n ira bukamaruan irakean te buraeki. N te taina ao te mataniwi n te reirei ae te aine e ineakina Pablo ao e orea atuna. E katikuia ataeinimwaane aikai i nanon teuana te aoa imwin te reirei, ao e kataia n taumatoaiia bwa a na irii bukamaru ni kaineti ma te nanonnaba. E uringa te kataaki anne Pablo ao e taku: “Ngke arona bwa akea ana ibuobuoki Iehova ao I aki kona n tokanikai i aoni kaririakiu ae N na urua etin arou.”

19 Ngke e a roko te keiti n te boowi ao e a karaoa ana moti te tia moti n irana te reirei bwa a na kabaneaki Pablo ao Hugo. Ma e a manga uotakirake aia keiti nakon te Boowi ae Moan te Rietata i Argentina. N 1979 ao te Boowi anne e a bita ana moti  te boowi are i nano, ni kangai: “Te tuuaa are baireaki [ae te kabaneaki] e bon ekaanako tuan te inaomata n reirei (Roki 14) ao taben naba Amerika ae kaungaan te reirei ae te moanrinan (Roki 5).” Tao 1,000 ataei aika taani Kakoaua ake a kakabwaiaaki man te tokanikai anne. E kamaunaaki kabaneaia tabeman ao tabeman riki ataei n aroia Pablo ao Hugo, a a manga karinaki n ana reirei te tautaeka.

A bati rooro n rikirake aika taani Kakoaua ake a a tia ni kaota kakaonimakia ni kataakia

20, 21. E kangaa ni kakorakoraaki am onimaki n aia keiti Roel ao Emily Embralinag?

20 Biribin. N 1990 ao a a kabaneaki man te reirei Roel Embralinag * ae 9 ana ririki ma mwaanena ae Emily ae 10 ana ririki, ao tao 66 riki ataein te kuura aika taani Kakoaua, kioina ngke a aki tiaruuti nakon te buraeki. E kataia taman Roel ao Emily ae Leonardo ni kabwarabwaraa bukina nakoia taani kairiri n te reirei, ma e matebuaka. Ngke e a rangi ni korakora te kangaanga ao e a kabaea tangina Leonardo nakon te Boowi ae Moan te Rietata. Akea ana mwane Leonardo ao akea naba te rooia ae e na tei ibukina. A kakorakoraia n tataro kaain te utu aei ibukin ana kairiri Iehova. N te tai anne ao a a bwabwainingareaki  ao ni kakanikoaki natiia. E iangoia Leonardo bwa e aki kona n tokanikai ana keiti ibukina bwa akea rabakauna n rooia.

21 Ma te bwai ae riki bwa e a tei te rooia ae Felino Ganal ibukin te utu aei, ae e mwakuri ngkoa n te kambwana n rooia teuana ae rangi ni kinaaki i aoni Biribin ibukin nakoraoin ana waaki. E a bon tia ni butiaaina man te kambwana anne Brother Ganal n te tai are e ongoraeaki iai te keiti anne, ao e a riki bwa temanna Ana tia Kakoaua Iehova. Ngke e a roko te keiti anne n te Boowi ae Moan te Rietata, ao e a karaoa ana moti te boowi n irania taani Kakoaua ao ni kamauna te tuuaa ae te kabaneaki. A a manga aki naba tokanikai naake a kataia n urua etin aroia ana aomata te Atua.

Te Tei i Nuka ae Karekea te Katiteuanaaki

22, 23. (a) E aera ngkai e rangi ni bati tokanikaira n te boowi? (b) E riki bwa te bwai ni kakoaua n tera ara botaki n itaritari ae rau ni katobibia te aonnaba?

22 Bukin tera ngkai e rangi ni bati tokanikaia n te boowi ana aomata Iehova? Ti aki irekereke ma ana waaki te tautaeka. Ma e ngae n anne, a a tia taani moti aika aki inanonano n te aba teuana ma teuana ni kamanoira n tain te boowi teuana ma teuana mairouia naake a kakorakoraia ni kakaaitaraira. Ni karaoan anne ao a karaoi mooti aika riki bwa bwaai ni katoto ni kaineti ma te oi n tua n te aba. Akea te nanououa bwa boni Kristo ae boutokai ara kakorakora ni karekean tokanikai akanne. (Wareka Te Kaotioti 6:2.) Bukin tera ngkai ti teetei n te boowi? Tiaki ibukina bwa ti kani bita tuan te aba. Ma tiara boni karekean te anga ae ti na teimatoa ni beku iai iroun ara Uea ae Iesu Kristo, n akea tukara.Mwa. 4:29.

23 E a tia ara Uea ae Iesu Kristo ni kakabwaiaa aia kakorakora taan rimwina ni katobibia te aonnaba bwa a na teimatoa n tei i nuka, n te aonnaba ae bwenaua ibukin te kakaiangatoa irouia tautaeka ao te kairiribai. E aki tokanikai ana kakorakora Tatan ni kataia ni kamaenakoira ao ni kataenikaira. E a tia te Tautaeka n Uea n ikotiia mirion ma mirion ake a rawa n “reireinia te buaka.” Bon te kakai ara botaki n itaritari ae rau ni katobibia te aonnaba, ao e a riki bwa te bwai ni kakoaua ae e aki kona ni kakeweaki bwa e a boni kairiri ana Tautaeka n Uea te Atua!Ita. 2:4.

^ bar. 4 E ataaki naba te boki aei n atuna ae The New Creation. Imwina riki ao e aranaki te boki ae te Millennial Dawn bwa Studies in the Scriptures.

^ bar. 8 Ibukini maroroakinan te taetae ni burabeti aei, nora te boki ae Revelation—Its Grand Climax At Hand!, mwakoro 27, iteraniba 184-186.

^ bar. 13 E kabaeaki n te tua te Tautaeka ni Bulgaria bwa e na angania aomata ake a rawa n irekereke ma te buaka ibukini mataniwin nanoia, te mwakuri riki teuana ae ibukin te botannaomata ae aki irekereke ma te buaka, ae baireaki iroun te tautaeka ao tiaki iroun te botaki n tautia.

^ bar. 14 Ibukin rongorongona riki ae bwanin, nora te kaongora n Te Taua-n-Tantani ae bwain Nobembwa 1, 2012, iteraniba 29-31 n te taetae n Ingiriti.

^ bar. 14 E a riaon 20 te ririki maanin te tautaeka n Armenia ni kakamatawarikiia taani Kakoaua aika rooro n rikirake aika raka i aon 450. N Nobembwa 2013 ao a kabwaraaki man te karabuuti nikiraia mwaane akanne.

^ bar. 16 E bure korean aran te utu aei n te boowi.

^ bar. 20 E bure korean aran te utu aei n te boowi, bwa e koreaki bwa Ebralinag.