Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E a Kairiri Ana Tautaeka n Uea te Atua!

Maing: Te tari te mwaane ae katikaki bwa e uarongorongo i Eindhoven n te Netherlands n 1945; atai: Iai inaomatam i aan te tua n uarongorongo n te aba ane ko mena iai?

 ITERA 4

Ana Tokanikai te Tautaeka n Uea—E a Kariaiakaki i Aan te Tua Tataekinan te Rongorongo ae Raoiroi

Ana Tokanikai te Tautaeka n Uea—E a Kariaiakaki i Aan te Tua Tataekinan te Rongorongo ae Raoiroi

 NGKE ko tabe n uarongorongo man te auti teuana nakon teuana, ao ko a ongo naba tangin te kaa ni bureitiman mai kiraroa. Akea bwa e a tangimwaaka riki. Ngke ko a maroro ma kaain te auti are imwina, ao ngaia toam e a tabeaianga n te kaa ni bureitiman are e a tei. E otinako te bureitiman ao e a nakoimi n titirakiningkami ni kangai: “Ngkami akana uoman akanne ae kam kakawari auti ni maroroakina kanoan te Baibara? E bati te tangitang ibukimi!” Kam kaeka ma te karinerine, ao ni kaotia ae Ana tia Kakoaua Iehova ngkami. Tera ae nang riki imwina?

Anne te bwai ae e riiriki mangkoa ni karokoa ngkai. Tera aron te tautaeka ni waakinakon taian ririki nakoia Ana tia Kakoaua Iehova n te aba ane ko mena iai? A inaomata aomata ni waakina aia Aro? Ngkana eng, ao e taraa n ae a rangi n tabetabe tarim ma mwaanem n te onimaki i nanon tatabebwi te ririki n nako, ni mwakuri korakora “ni kateani bukin te rongorongo ae raoiroi ao ni kamatoaana i matan te tautaeka.” (IBir. 1:7) N aki ongeia bwa ko mena ia, ma iaiangoan raoi rongorongon totokanikaia n te boowi Ana tia Kakoaua Iehova, e kona n rangi ni kakorakoraa am onimaki. N te mwakoro aei ao ti na neneri tabeua mai buakon rongorongo aika kakaongora aikai. Man totokanikaira aikai are e a reke iai te bwai ni kakoaua ae kakukurei, bwa a na aki bati baike ti kona ni kakororaoi ngke arona bwa akea buokara iroun te Tautaeka n Uea!

N TE MWAKORO AEI

MWAKORO 13

A Uota Tangia Nakon te Boowi Taan Tataekina te Tautaeka n Uea

A kakairi tabeman taani moti n te boowi ae rietata n taai aikai, n ana iango Kamariera are te tia angareirei n te Tua ngkoa.

MWAKORO 14

Kakaonimaki ni Boutokaa Tii Ana Tautaeka te Atua

E ongaki ‘karaangan’ te bwainikirinaki are bwaroia Ana tia Kakoaua Iehova ibukin aroia n tei i nuka ni kaineti ma waaki n tautaeka, n te bwai n ibuobuoki ae aki kantaningaaki.

MWAKORO 15

Te Kakorakora Ibukini Karekean Inaomatara n Taromauri

A kakorakoraia ana aomata te Atua ni karekea riaia n ongeaba n te tua—ae ana tua ana Tautaeka n Uea te Atua.