NGKE ko tabe n uarongorongo man te auti teuana nakon teuana, ao ko a ongo naba tangin te kaa ni bureitiman mai kiraroa. Akea bwa e a tangimwaaka riki. Ngke ko a maroro ma kaain te auti are imwina, ao ngaia toam e a tabeaianga n te kaa ni bureitiman are e a tei. E otinako te bureitiman ao e a nakoimi n titirakiningkami ni kangai: “Ngkami akana uoman akanne ae kam kakawari auti ni maroroakina kanoan te Baibara? E bati te tangitang ibukimi!” Kam kaeka ma te karinerine, ao ni kaotia ae Ana tia Kakoaua Iehova ngkami. Tera ae nang riki imwina?

Anne te bwai ae e riiriki mangkoa ni karokoa ngkai. Tera aron te tautaeka ni waakinakon taian ririki nakoia Ana tia Kakoaua Iehova n te aba ane ko mena iai? A inaomata aomata ni waakina aia Aro? Ngkana eng, ao e taraa n ae a rangi n tabetabe tarim ma mwaanem n te onimaki i nanon tatabebwi te ririki n nako, ni mwakuri korakora “ni kateani bukin te rongorongo ae raoiroi ao ni kamatoaana i matan te tautaeka.” (IBir. 1:7) N aki ongeia bwa ko mena ia, ma iaiangoan raoi rongorongon totokanikaia n te boowi Ana tia Kakoaua Iehova, e kona n rangi ni kakorakoraa am onimaki. N te mwakoro aei ao ti na neneri tabeua mai buakon rongorongo aika kakaongora aikai. Man totokanikaira aikai are e a reke iai te bwai ni kakoaua ae kakukurei, bwa a na aki bati baike ti kona ni kakororaoi ngke arona bwa akea buokara iroun te Tautaeka n Uea!