Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E a Kairiri Ana Tautaeka n Uea te Atua!

Maing: Te utu ni Betaera i Brooklyn ngke a bukamarua aia kabanea ni Kakiritimati n 1926; atai: A noria aomata bwa a kaokoro Ana tia Kakoaua Iehova

 ITERA 3

Baika Tangiraki n te Tautaeka n Uea—Ukeran Raoiroin te Atua

Baika Tangiraki n te Tautaeka n Uea—Ukeran Raoiroin te Atua

 KO KATEITEA baim nakoni kaain rarikim ngke ko mwananga. Imwina riki ao ko a ataia ae ngaia e a kamani mamatakuakiniko ma am utu. E katea naba baina nakoim ao n anoanoiko bwa ko na kawaria. E taku: “I kona n titirakiniko? E aera ngkai kam rangi ni kaokoro” Ko a manga titiraki ngkoe: “Tera ae ko nanonna?” E kaekako ni kangai: “Ngkami Ana tia Kakoaua Iehova kee? Kam kaokoro ma aomata nako. Kam kaokoro ma kaain Aaro nako bwa kam aki bukamarui boong ni motirawa ao kam aki naba irekereke ma te waaki n tautaeka ao taiani buaka. Kam aki momoko ao titeboo ma a rangi n ataa te riai am utu. Bukin tera bwa kam rangi ni kaokoro n aaro aika rangi ni bati?”

Ko ataia ae bon tii teuana te kaeka ibukin anne: Ti mena i aan ana kairiri ana Tautaeka n Uea te Atua. E teimatoa Iesu ni kaitiakira, kioina ngkai ngaia te Uea iai. E buokira bwa ti na toua mwini mwanekana bwa ti aonga n tei n okoro n te aonnaba ae buakaka aei. N te mwakoro aei ao ti na nora aron te Tautaeka n Uea iroun te Mesia ni kaitiakiia ana aomata te Atua ni kaineti ma te onimaki, te aroaro ni maiu ae riai, ao waakin aia botaki, bwa e aonga ni kamimitongaki Iehova.

N TE MWAKORO AEI

MWAKORO 10

E Kaitiakiia Ana Aomata te Uea ni Kaineti ma te Onimaki

Tera irekereken te Kakiritimati ma te kaibangaki?

MWAKORO 11

Katamaroaan te Aroaro ni Maiu—Kaotiotan Itiakin te Atua

Taian ruu n tantani ao kawai n rin n te tembora ake n ana miitara Etekiera, iai nanoia ae onoti ibukia ana aomata te Atua ni moa man 1914.

MWAKORO 12

A Baireaki Raoi Bwa A na Beku Ibukin “te Atua Are Reke Mairouna te Rau”

E taekinaki kaokoron te mangaongao ma te rau n te Baibara ao tiaki i marenana ma te aki mangaongao. Bukin tera? Ao tera rotakia Kristian ni boong aikai ni kaekaan anne?