Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E a Kairiri Ana Tautaeka n Uea te Atua!

Maing: Te botaki ae karaoaki i aani kaai i London i Engiran n 1945; angaatai: Te bong ni botaki ae okoro i Malawi i Aberika n 2012

 ITERA 5

Reirein te Tautaeka n Uea—Kataneiaakia Ana Toro te Uea

Reirein te Tautaeka n Uea—Kataneiaakia Ana Toro te Uea

 KO WINGARE ni kaungaa te tia kabwarabwara are tei mai moa. Bon te rorobuaka n ataei n am ekaretia, ao e a anga ana moani kabwarabwara n tain te runga n aono. Ngke ko tabe n ongora ana kabwarabwara, ao ko rangi ni mimi naba n aroni kataneiaakia ana aomata te Atua. Ko uringa ana moani kakorakora te rorobuaka anne, ao ko a nora aron rikirakena! E kataneiaaki n te Kuura ni Kataneiai Ibukia Taan Uarongorongo ao n te Kuura Ibukin te Mwakuri ni Bwaiania. Ao e a bon tibwa oki naba ma buuna ni kaea te Kuura Ibukia Taan Uarongorongoa te Tautaeka n Uea. Ngke e a uboaki ni kaitauaki te tari aei n ana kabwarabwara ae moan te tamaroa, ao ko a taratara nako ma n iaiangoa te kaetieti are a kakarekei ana aomata nako te Atua.

E a kaman taekinaki n te Baibara taekan te tai ae a na “reireinaki iroun Iehova” ana aomata. (Ita. 54:13) Ti a maeka ngkai n te tai anne. Ti reireinaki tiaki tii rinanon ara boki ma rinanon naba ara bobotaki, taian runga n aono, bwabwaro, ao ai reirei aika kakaokoro ake a katauraoaki ibukini kataubobongaara nakoni mwioko aika okoro n ana botaki Iehova. N te mwakoro aei ao ti na noria bwa a kangaa reirei aikai ni bane n riki bwa te bwai ni kakoaua ae aki kona ni kakeweaki, ae e a kairiri ngkai ana Tautaeka n Uea te Atua.

N TE MWAKORO AEI

MWAKORO 16

Te Kaai ni Bobotaki Ibukin te Taromauri

Ti na kangaa ni karekea kakabwaiaara ae rangi ni bati man taiani botaki ibukin taromaurian Iehova?

MWAKOROR 17

Kataneiaakia Taan Tataekina te Tautaeka n Uea

A kangaa taiani kuura ni kataneiai ibukin te uarongorongo ni katauraoiia taan tataekina te Tautaeka n Uea, bwa a na kakororaoi mwiokoaia?