TE BOTO N IANGO N TE MWAKORO

E boutokaaki te Tautaeka n Uea ni mwakuri ni kateitei ni katobibia te aonnaba

1, 2. (a) Tera ae a a maan ni kakaraoia ana toro Iehova ma te kimwareirei? (b) Tera ae e kakawaki iroun Iehova?

A A MAAN ana toro Iehova aika kakaonimaki ni koaua ni kakaraoi mwakuri ni kateitei ma te kimwareirei ake e neboaki iai arana. N te katoto, a ingainga tibun Iteraera n uataboa katean te umwanrianna ae tabu ao n tituaraoi ni katauraoi bwaina nako.TeOti. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 E aki tarai bwaai ni kateitei Iehova bwa bwaai aika kakawaki ake e karineaki iai ao e aki kaatuui iangoani kakawakini bwaai aikai. (Mat. 23:16, 17) Te bwai ae e kakawaki iroun Iehova ae te bwaintangira ae karineaki riki iai, bon taromauriana irouia ana toro ao nanoia n anganga ao ingaingaia ni mwakuri. (TeOti. 35:21; Mareko 12:41-44; 1Tim. 6:17-19) E kakawaki ataakin anne. Bukin tera? Ibukina bwa a aki teimaan kateitei. N te katoto, ai akea te umwanrianna ae tabu ao te tembora. E bae n ae ai akea kateitei akanne ma Iehova e aki mwaninga te tituaraoi ao aia bekutata ana toro aika kakaonimaki ni koaua ake a boutokai kateitei akanne.Wareka 1 I-Korinto 15:58; Ebera 6:10.

3. Tera ae ti na rinanona n te mwakoro aei?

3 A mwakuri korakora naba ana toro Iehova ni boong aikai ni katei taabo n taromauri. Ai bon rianakora mwin te bae ti a tia ni kakororaoia i aan ana kairiri ara Uea ae Iesu Kristo! E teretere bwa e boni kakabwaiaa ara kakorakora Iehova. (TaiAre. 127:1) N te mwakoro aei ao ti na rinanon tii tabeua mai buakoni mwakuri ake a a tia ni karaoaki ao aroia ni karinea Iehova. Ti na ongora naba mairouia tabeman ake a a tia n uataboa kakororaoan te mwakuri aei.

Katean Taabo n Taromauri

4. (a) Bukin tera ngkai ti kainnanoi taabo riki n taromauri? (b) Bukin tera ngkai a a kabuburaaki riki aobiti n tararua aika mwaiti? (Nora te bwaoki ae “ Kateakin Aobiti n Tararua—A Bibitaki Baika Kainnanoaki.”)

4 N aron ae e maroroakinaki ni Mwakoro 16 ao e tangiria Iehova bwa ti na bobotaki ibukin te taromauri. (Ebera 10:25) E aki tii kakorakoraaki ara onimaki n ara bobotaki, ma e karikirakeaki naba iai ingaingara n te mwakuri n uarongorongo. E teimatoa Iehova ni kawaekoaa te mwakuri anne kioina ngkai e a kaan tokini kabaneani boong. Ibukin anne ao a a ikotaki aomata aika bubua ma bubua tenga nakon ana botaki ni katoa ririki. (Ita. 60:22) Man rikirakeni mwaitiia ana aomata te Tautaeka  n Uea, e a rikirake naba iai kainnanoan taabo ni boreeti ibukini boreetiani booki aika aanaki n te Baibara. Ti kainnanoi naba taabo riki n taromauri.

5. Bukin tera ngkai e tonu raoi te ara ae te Kingdom Hall? (Nora naba te bwaoki ae “ Te Ekaretia ae te Oota ae Boou.”)

5 E noraki naba bwa a kainnanoa oin aia tabo ni botaki ana aomata Iehova ake Taan Reirei n te Baibara n taai ake a nako. E oti bwa teuana mai buakon taabo n taromauri ake a moani kateaki, bon are i West Virginia n te U.S.A. n 1890. N 1930 tabun ao a a tia ana aomata Iehova ni katei ke n onobwai kateitei aika bati, ma a tuai ngkanne n reke araia ae okoro. Ma n 1935 ao e a nako Hawaii Brother Rutherford, ike e a kateaki iai te tabo teuana ae toma ma te aobiti n tararua ae boou. Ngke e titirakinaki Brother Rutherford bwa tera aran te kateitei aei ae riai n aranaki iai, ao e kaeka ni kangai: “Kam aki iangoia bwa ti riai n aranna bwa te ‘Kingdom Hall [ae nanona, Ana Tabo te Tautaeka n Uea] *’ kioina ngkai bon anne te bae ti kakaraoia ae tataekinan te rongorongo ae raoiroi ibukin te Tautaeka n Uea?” (Mat. 24:14) E nang aki riki te ara ane e tonu raoi anne bwa tii  aran te kateitei anne ma a nang aranaki naba iai angiin taabo ni botaki ake a kamanenai aia ekaretia ana aomata Iehova, ni katobibia te aonnaba.

 

6, 7. A riki bwa bwaai n raa katean Taabo n Taromauri aika baitii kateakia?

6 N 1970 tabun ao e a waekoa n rikirake kainnanoan Taabo n Taromauri. Ibukin anne ao taari ake n te United States a karaoa te anga ni kateitei ae materaoi ibukini katean Taabo n Taromauri aika kantara, i nanon tii tabebong. N 1983 ao iai 200 tabun Taabo n Taromauri ake a kateaki n te United States ao i Kanata. A a katea te Komete Ibukin te Kateitei n te Aono taari bwa e aonga ni kakororaoaki te mwakuri. E rangi n nakoraoi te anga aei n te aro are e a karaoa te babaire te Rabwata n Tautaeka n 1986, ao n 1987 a a tei n te United States 60 Komete Ibukin te Kateitei n te Aono. * N 1992 ao e a tei naba te komete anne i Argentina, i Aotiteria, i Buranti, i Tiaman, i Tiaban, i Mexico, i Aberika Maiaki, ao i Tibein. N etina, ti riai ni boutokaiia taari aika mwakuri korakora ni katei Taabo n Taromauri ao Taabo ibukin te Runga, kioina ngkai te mwakuri are a karaoia bon iteran naba te mwakuri ae tabu.

7 A a riki Taabo n Taromauri aika baitii kateakia aikai bwa bwaai ni kaotioti nakoia aomata n taabo ake a kateaki iai. N te katoto, te nuutibeeba i Tibein ae atunaki n ae “E kamwaingi Maunga te Onimaki,” e kamoamoaaki iai katean te aeka n Tabo n Taromauri anne n te kaawa ae Martos, ao iai te titiraki iai ae kangai: “E kangaa n reke n te aonnaba ae korakora iai te bangaomata, bwa e na iai taan anganano aika aki bangaomata man aonon nako [Tibein] aika kakaokoro, ake a a mwananga  nako Martos bwa a na karaoa te kateitei are e a tia n tekeni taiani kateitei rimoa n aroni baitiin tiana, nakoraoina, ao barongaakina raoi?” E kaekaaki te titiraki n te nuutibeeba anne ni mwanewean ana taeka temanna te tia Kakoaua are anga nanona naba, ni kangai: “E riki anne ibukina bwa ti reireinaki iroun Iehova.”

 

Kateitei n Aaba Aika Aki Kaubwai

8. Tera te babaire ae boou n 1999 are e kariaia te Rabwata n Tautaeka, ao bukin tera?

8 N raabanen te ka-20 n tienture ao a a bati aomata aika raanga nakon ana botaki Iehova n aaba ake a maeka iai taari aika aki kaubwai. A karaoa aia kabanea ni konaa taari man ekaretia ni katei taabo ni botaki. Ma n aaba tabeua ao a rinanon te bwainingareaki ao te ribaaki, kioina ngkai a rangi ni mangori aia Tabo n Taromauri ake a kateaki n aia aono ngkana a kabotauaki ma taabo n taromauri riki tabeua. Ma ni moa man 1999 ao e kariaia te Rabwata n Tautaeka te babaire ae kabaitiiani katean Taabo n Taromauri n aaba aika aki rangi ni kaubwai. E karekeaki te mwane man aaba aika kaubwai riki bwa e aonga ni ‘kaboraoaki te uota.’ (Wareka 2 I-Korinto 8:13-15.) Ao a anganano naba taari mwaane ao aine man aaba tabeua ibukini buokan te mwakuri.

9. Tera te mwakuri ae taraa n rangi ni kangaanga karaoana, ma tera mwina?

9 N te moantai ao e taraa n rangi ni kangaanga karaoan te mwakuri. E oti n te ribooti n 2001 bwa a raka i aon 18,300 Taabo n Taromauri ake a kainnanoaki n aaba aika 88 aika aki rangi ni kaubwai. Ma e boni kona ni kakororaoaki te mwakuri man ana boutoka taamnein te Atua ao ara Uea ae Iesu Kristo.  (Mat. 19:26) Tao tii i nanon 15 te ririki man 1999 nakon 2013, ao a a kateaki naba Taabo n Taromauri aika 26,849 irouia ana aomata te Atua bwa kanoan naba te babaire aei. * E teimatoa Iehova ni kakabwaiaa te mwakuri n uarongorongo n te aro are n 2013, a teimatoa ni kainnanoaki riki Taabo n Taromauri aika 6,500 tabun n aaba akanne, ao n taai aikai ai bubua ma bubua aika a kainnanoaki riki ni katoa ririki.

Iai kangaanga aika okoro ni katean Taabo n Taromauri n aaba aika aki kaubwai

10-12. E kangaa ni karineaki aran Iehova ni katean Taabo n Taromauri?

10 E kangaa ni karineaki aran Iehova ni katean Taabo n Taromauri aika boou aikai? E taekinaki ae kangai n te ribooti man te aobiti n tararua i Zimbabwe: “Tii i nanon teuana namwakaina imwin tian te Tabo n Taromauri ae boou ao e a taboro naba mwaitiia ake a kaea te botaki.” N aaba aika bati ao e taraa n ae a aki kani bobotaki ma ngaira aomata ni karokoa te tai are e a tei raoi iai ara tabo n taromauri ae bon tau. Ma n te tai naba are e tia iai katean te Tabo n Taromauri ao e a waekoa naba n onrake ike e a manga tangiraki riki katean teuana. Ma e bati riki te bae a katikaki iai aomata nakon Iehova nakon tii kanin tein aia tabo. Te tangira ni Kristian ae koaua are kaotiotaki irouia naake a katei taabo ni botaki, e bon rotii naba aia iango aomata ibukin ana botaki Iehova. Iangoi katoto tabeua.

11 Indonesia. Ngke e a ataia te mwaane temanna are e matakuakina katean te Tabo n Taromauri teuana ae a bane n anga nanoia taani mwakuri, ao e taku: “Kam rangi ni kamimi! I a tia n nora aromi n tatabemaningkami nako ni mwakuri ma nanomi ni kabane ao ni kimwareirei, e ngae ngke kam aki kabooaki. I taku bwa bon akea riki te Aro teuana ae ai aromi!”

12 Ukraine. E taku te aine ae kakatoabong n rirarikin te mwakuri ni kateitei teuana ibukin te Tabo n Taromauri, bwa taani mwakuri iai bon Ana tia Kakoaua Iehova ao te auti are kateaki bon te Tabo n Taromauri. E taku: “I a tia n ongo taekaia Ana tia Kakoaua Iehova mairoun tariu are ngaia naba temanna kaaina. Ni matakuakinan te mwakuri ni kateitei aei ao I a baireia bwa N na kaaina naba te utu n te onimaki aei. I nora iai kaotiotan te tangira.” E butimwaea te reirei n te Baibara te aine aei ao e bwabetitoaki n 2010.

13, 14. (a) Tera reireiam man aroia te taanga teuana imwini mamatakuakinan irouia katean te Tabo n Taromauri? (b) Tera ae ko kona ni karaoia bwa e na karineaki iai aran Iehova n am tabo n taromauri?

13 Argentina. A kawara te tari ae tararuaa katean te Tabo n Taromauri te taanga teuana. E taku teuare te buu te mwaane: “Ti a tia ni karaua ni matakuakina ami mwakuri ni kateitei, ao . . . ti baireia bwa ti kan reiakina taekan te Atua n te tabo aei.” E titiraki ngkanne ni kangai: “Tera ae ti riai ni karaoia bwa ti aonga n tau ni kaei bobotaki ikai?” A butimwaea te reirei n te Baibara te taanga aei, ma tii ngkana e kariaiakaki ae a na bane kaain aia utu n reireinaki. A rangi ni kukurei taari ao a kariaia te babaire aei.

14 E bae n aki reke am tai ni buoka katean te Tabo n Taromauri n te tabo are ko bobotaki iai, ma ko kona ni karaoa ae bati n arom n ibuobuoki nakon am tabo n taromauri bwa e na karineaki iai aran Iehova. N te katoto, ko kona n ingainga ni  kaoia aomata aika ko reirei ma ngaiia n te Baibara, aika ko okiokiriia, ao aomata riki tabemwaang bwa a na raoniko ni kaei botaki n te Tabo n Taromauri. Ko kona naba ni buoka kaitiakan ao kateimatoaan tamaroan am tabo n taromauri. Ngkana iai te mwane ae ko kataua ibukina, ko na bae n anga am bwaintangira ibukin te Tabo n Taromauri are ko roroko iai, ke ko bwaintangira ibukini katean taabo n taromauri aikai n aaba tabeua n te aonnaba. (Wareka 1 I-Korinto 16:2.) A bane mwakuri aikai n riki bwa neboan aran Iehova.

Taani Mwakuri Aika ‘Kukurei n Anga Ngaiia’

15-17. (a) Antai aika karaoi angiini mwakuri ni kateitei? (b) Tera reireiam man aia taeka taanga ake a a tia ni mwakuri n te mwakuri ni kateitei n te aba ae kaokoro?

15 Angiini mwakuri ake a karaoaki ibukini katean Taabo n Taromauri, Taabo ibukin te Runga, ao kateitei ibukin te aobiti n tararua, a boni karaoaki irouia taari mwaane ao aine aika kaain te aba. Ma a aki toki ni buokaki irouia taari mwaane ao aine man aaba tabeua ake iai rabakauia n te kateitei. A a tia tabeman mai buakoia taan anganano akanne ni karaoa aia babaire bwa a aonga ni kona ni karaoa te mwakuri ni kateitei n te aba ae kaokoro i nanoni wiki aika bati. A a tia tabemwaang ni kamwawaa aia tai bwa a aonga ni beku i nanon ririki aika bati, ni karaoa te mwakuri ni kateitei teuana imwin teuana.

Timo ao Lina Lappalainen (Nora barakirabe 16)

16 Iai kangaanga aika okoro ni karaoan te mwakuri ni kateitei n te aba ae kaokoro, ma iai naba baika kakukurei iai. N te katoto, a a tia Timo ao Lina ni mwananga nakon aaba aika Atia, Eurobe, ao Amerika Maiaki ni katei iai Taabo n Taromauri, Taabo ibukin te Runga, ao aobiti n tararua. E taku Timo: “E a boni bibitaki naba mwiokoau ni katoa uoua te ririki i nanon ririki aika 30 aika nako.” E kangai Lina are mare ma Timo 25 te ririki n nako: “I a tia ni beku ma Timo n aaba aika kakaokoro aika tebwina. E kainnanoaki te korakora ae bati ao te tai bwa  ko aonga n taneiai n te amwarake ae boou, n te kabuebue ke n te mwaitorotoro ae ko aki taneiai iai, n te taetae ae boou, n te aono n uarongorongo ae boou, ao ai karekeaia raoraom aika boou.” * E uaana te kakorakora? E taku Lina: “A a reke kakabwaiaakira aika rangi ni bati mani kangaanga. Ti namakina te tangira ni Kristian ma te iakoakoi, ao ti namakina naba tangirara iroun Iehova. Ti nora naba kakoroani bukin ana berita Iesu nakoia taan rimwina are koreaki ni Mareko 10:29, 30. A a reke tarira, mwaanera, ao tinara n te onimaki aika tebubua riki mwaitiia.” E taku Timo: “Ti karekea te raunnano ae bati ngkai ti kabongana rabakaura ibukin te waaki ae te kabanea n rine, ae uataboani karababaan ana bwai nako te Uea.”

17 A namakinna Darren ao Sarah ake a a tia ni buoka te mwakuri ni kateitei i Aberika, i Atia, i Amerika Nuka, i Eurobe, i Amerika Maiaki, ao n te Betebeke Maiaki, bwa a bati riki baika karekei nakon ake a anga. E taku Darren n aki ongei kangaanga ake a kaaitarai: “Bon te kakabwaia te mwakuri ma taari man aaba aika kakaokoro n te aonnaba. I noria bwa te tangira ae ti uataboia ibukin Iehova, ai aron te karai ae katobibia te aonnaba are ti a kabaeaki iai ni kabane.” E taku Sarah: “Ai batira baika I reiakin mairouia taari mwaane ao aine aika kakaokoro aia katei! I kaungaaki bwa N na teimatoa n anga au kabanea n raoiroi man noran aroia taari n anga ngaiia bwa a na beku ibukin Iehova.”

18. E kangaa ni kakororaoaki te taetae ni burabeti are n Taian Areru 110:1-3?

18 E taetae ni burabetinna te Uea ae Tawita bwa e ngae ngke a na kaaitara ma kangaanga ana aomata te Tautaeka n Uea, ma a na boni ‘kukurei n anga ngaiia’ bwa a na beku ibukin te Tautaeka n Uea. (Wareka Taian Areru 110:1-3.) A bane n uataboa kakoroani bukin taian taetae ni burabeti akanne naake a karaoa te mwakuri ae boutokaa te Tautaeka n Uea. (1Kor. 3:9) Mwaitin aobiti n tararua aika kateaki, Taabo ibukin te Runga aika bubua ma bubua, ao Taabo n Taromauri aika irabwi tenga ni katobibia te aonnaba, a kaota te bwai ni kakoaua ae aki kona ni kakeweaki bwa bon iai ana Tautaeka n Uea te Atua ao e a kariri ngkai. Ai kakabwaiaakira ngaira ngkai ti beku iroun te Uea ae Iesu Kristo n te mwakuri ae karekea neboan Iehova are e bon riai n anganaki!

^ bar. 5 Ti aki kabongana te ara ae “Ana Tabo te Tautaeka n Uea Ibukia Ana tia Kakoaua Iehova” kioina ngkai e aki kan n te taetae ni Kiribati, ao e aki raira raoi ae nanonaki n te taetae n Ingiriti.

^ bar. 6 N 2013 ao e raka i aon 230,000 taan anganano ake a kariaiakaki bwa a na mwakuri ma 132 taiani Komete Ibukin te Kateitei n te Aono aika n te United States. N te aba anne ao komete akanne a bairei ni katoa ririki mwakuri ni kateitei ibukin tao 75 Taabo n Taromauri aika boou ao a buoki manga katamaroaan ke onobwaiani kateitei aika tao 900 mwaitiia.

^ bar. 9 E aki oti n te ware aei mwaitin Taabo n Taromauri aika rangi ni bati ake a kateaki n aaba ake a aki rinanon te babaire aei.

^ bar. 16 A kabanei angiin aia tai n taabo ni kateitei taan anganano ao taani beku n te aba ae kaokoro, ma a boutokai naba ekaretia ake n te aono anne ni karaoan te mwakuri n uarongorongo n te wikeen ke n te bwakantaai.