Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko ingainga ni kan nori kakoroani bukin ana berita te Tautaeka n Uea?

 ITERA 7

Ana Berita Nako te Tautaeka n Uea—Kaboouani Bwaai ni Kabane

Ana Berita Nako te Tautaeka n Uea—Kaboouani Bwaai ni Kabane

 KO KINIKA te aboro ae bubura ae e a tawaa man te mwaanganikai. Ko aroka boina ae boi kangkang imwain ae ko kabwakaa i nanon am bwaene are e a kan onrake. Ko a tia ni mwakuri i nanon tabeua te aoa, ma ko namakinna ae ko tuai ni kua ao ko tauraoi naba nakon te mwakuri are imwina. E mena tinam i rarikin te aroka tekaina ae uakaan, ao e kukurei ni mwakuri ao ni maroro ma kaain te utu are teuana ao raoraona ake a buoka karaoan te mwakuri n tai. E a rangi n taraa n ataei ao anne teina are ko ururinga iai taraakina iraua te ririki n nako, ngke ko uarereke. E kangaanga bwa ko na kakoauaa ae ko a tia n noria ni kara n te aonnaba are e a rangi ni maan ni bwakanako. Ko a tia n noria bwa e kanakinako rabwatana ngkoa ibukin aorakina, ko taua baina ngke e a anaa kabanean ikena, ao ko tang i rarikin ruanimatena. Ma ngkai, ko a noria ma te koraki aika bati, bwa a a maiu ao ni manga marurung!

Ti ataia bwa a na bon roko boong akanne. Ti ataia ibukina bwa a boni kokoro bukin ana berita nako te Atua. N te mwakoro aei ao ti na nora iai aroni kakoroani bukin ana berita tabeua te Tautaeka n Uea n te tai ae e a kaan roko, imwain raoi te buaka ae Aremaketon. Ti na rinanon naba ana berita te Tautaeka n Uea tabeua aika kakukurei ake a na kakoroaki bukia imwina riki. Ai kakimwareireira noran te tai are e nang kairiri iai ana Tautaeka n Uea te Atua n te aonnaba ni kabutaa, ni kabooui bwaai ni kabane!

N TE MWAKORO AEI

MWAKORO 21

E a Kamaunaia Taani Kairiribai Nakoina Ana Tautaeka n Uea te Atua

Ko kona ni katauraoi ngkai ibukin te buaka ae Aremaketon.

MWAKORO 22

E a Karaoaki Nanon te Atua n te Aonnaba Iroun te Tautaeka n Uea

Ko kangaa n ataia ae a na boni koro bukin ana berita Iehova?