Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E a Kairiri Ana Tautaeka n Uea te Atua!

Mirion ma mirion aomata aika a namakina te kukurei ao ni maiu ma te mweraoi i aan ana tautaeka ae kororaoi te Atua. Ko kan riki naba ngkoe bwa kaaina?

Te Reta Mairoun te Rabwata n Tautaeka

E kangaa n noraki bwa e koaua ana katanoata ae kakukurei C. T. Russell n Okitobwa 2 n 1914?

MWAKORO 1

“E Bia Roko Am Tautaeka n Uea”

E angangareirei riki i aon ana Tautaeka n Uea te Atua Iesu nakon ana angareirei i aon reirei riki tabeua. N te aro raa ae e na roko iai ao n ningai?

MWAKORO 2

E Bungiaki te Tautaeka n Uea i Karawa

Antai ae ibuobuoki ni katauraoiia ana aomata Kristo i aon te aba imwain te Tautaeka n Uea? Baikara baike a kanikinaea te Tautaeka n Uea bwa bon te tautaeka ni koaua?

MWAKORO 3

E Kaota Iehova Ana Kantaninga

Boni kanoan ana moani kantaninga te Atua, te Tautaeka n Uea? E kangaa Iesu ni kaotaa te oota ibukin te Tautaeka n Uea?

MWAKORO 4

E Karietataa Arana Iehova

Tera ae e a tia ni kakororaoia te Tautaeka n Uea ni kaineti ma aran te Atua? Ko na kangaa n uataboa katabuan aran Iehova?

MWAKORO 5

E Kaotaa te Oota te Uea i Aon te Tautaeka n Uea

Karekea te ota ae mataata riki ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua, taani kairiri iai, ao aomata ake a na mena i aana, ao kainnanoan te kakaonimaki ni koaua.

Mwakoro 6

Aomata Aika Uarongorongo—Minita Aika Kukurei n Anga Ngaiia

E aera ngkai e aki nanokokoraki Iesu bwa a na iai te koraki aika kukurei n uarongorongo ni kabaneani boong? Ko na kangaa ni kaotia bwa ko ukoukora moa te Tautaeka n Uea?

MWAKORO 7

Aanga n Uarongorongo—Kabonganaan Itera Nako n Uarongorongo Ibukin Ukoukoraia Aomata

Reiakini aia aanga ana aomata te Atua ake a kabonganai ni karoko irouia aomata aika bati ma taekan te rongorongo ae raoiroi imwain rokon te toki.

MWAKORO 8

Bwaai ni Mwakuri Ibukin te Uarongorongo—Katauraoani Booki Ibukia Aomata Nako

E kangaa ni kakoauaaki man ara mwakuri n rairai bwa ti boutokaaki iroun Iesu? Tera te kakoaua ni kaineti ma ara boki bwa e boni koaua raoi te Tautaeka n Uea iroura?

MWAKORO 9

Mwin te Uarongorongo—A a Tai Taian Tawaana Ibukin te Taiaki’

E reireinia taan rimwina Iesu baika kakawaki aika uoua ibukin te mwakuri n tai ae korakora ni kaineti ma te onimaki. Ti kangaa n rotaki ni boong aikai n reirei aikai?

MWAKORO 10

E Kaitiakiia Ana Aomata te Uea ni Kaineti ma te Onimaki

Tera irekereken te Kakiritimati ma te kaibangaki?

MWAKORO 11

Katamaroaan te Aroaro ni Maiu—Kaotiotan Itiakin te Atua

Taian ruu n tantani ao kawai n rin n te tembora ake n ana miitara Etekiera, iai nanoia ae onoti ibukia ana aomata te Atua ni moa man 1914.

MWAKORO 12

A Baireaki Raoi Bwa A na Beku Ibukin “te Atua Are Reke Mairouna te Rau”

E taekinaki kaokoron te mangaongao ma te rau n te Baibara ao tiaki i marenana ma te aki mangaongao. Bukin tera? Ao tera rotakia Kristian ni boong aikai ni kaekaan anne?

MWAKORO 13

A Uota Tangia Nakon te Boowi Taan Tataekina te Tautaeka n Uea

A kakairi tabeman taani moti n te boowi ae rietata n taai aikai, n ana iango Kamariera are te tia angareirei n te Tua ngkoa.

MWAKORO 14

Kakaonimaki ni Boutokaa Tii Ana Tautaeka te Atua

E ongaki ‘karaangan’ te bwainikirinaki are bwaroia Ana tia Kakoaua Iehova ibukin aroia n tei i nuka ni kaineti ma waaki n tautaeka, n te bwai n ibuobuoki ae aki kantaningaaki.

MWAKORO 15

Te Kakorakora Ibukini Karekean Inaomatara n Taromauri

A kakorakoraia ana aomata te Atua ni karekea riaia n ongeaba n te tua—ae ana tua ana Tautaeka n Uea te Atua.

MWAKORO 16

Te Kaai ni Bobotaki Ibukin te Taromauri

Ti na kangaa ni karekea kakabwaiaara ae rangi ni bati man taiani botaki ibukin taromaurian Iehova?

MWAKOROR 17

Kataneiaakia Taan Tataekina te Tautaeka n Uea

A kangaa taiani kuura ni kataneiai ibukin te uarongorongo ni katauraoiia taan tataekina te Tautaeka n Uea, bwa a na kakororaoi mwiokoaia?

MWAKORO 18

Aroni Mwanenakini Mwakuri Aika Karaoaki Ibukin te Tautaeka n Uea

E reke mai ia te mwane? E kangaa aroni kabonganaana?

MWAKORO 19

Mwakuri ni Kateitei Aika Karinea Iehova

E karineaki te Atua n taabo n taromauri, ma iai riki te bwai ae rangi ni kakawaki irouna.

MWAKORO 20

Te Mwakuri n Ibuobuoki ae E Neboaki Iai Iehova

Ti kangaa n ataia bwa te mwakuri n ibuobuoki bon iteran naba ara beku ibukin Iehova?

MWAKORO 21

E a Kamaunaia Taani Kairiribai Nakoina Ana Tautaeka n Uea te Atua

Ko kona ni katauraoi ngkai ibukin te buaka ae Aremaketon.

MWAKORO 22

E a Karaoaki Nanon te Atua n te Aonnaba Iroun te Tautaeka n Uea

Ko kangaa n ataia ae a na boni koro bukin ana berita Iehova?