Ko iangoia bwa . . .

  • te tangira?

  • te mwane?

  • te bwai riki teuana?

 TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

“A a kukurei riki te koraki ake a ongo ana taeka te Atua ma n toua mwina!”Ruka 11:28, Te Baibara ae Tabu—Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou.

MANENANA IBUKIM

E karekea te tangira ni koaua.I-Ebeto 5:28, 29.

E karekea te karinerine ni koaua.I-Ebeto 5:33.

E karekea te mweraoi ni koaua.—Mareko 10:6-9.

 TI KONA N ONIMAKINA RAOI TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA?

Eng, bwa iai bukina aika uoua:

  • Bon te Atua te tia Karika te utu. E taekinaki n te Baibara bwa ‘a bane n riki iroun Iehova ae te Atua, utu aika i aon te aba.’ (I-Ebeto 3:14, 15) N taeka riki tabeua, e moan riki mairoun Iehova te babaire ibukin te utu. Bukin tera bwa e kakawaki anne?

    Iangoia: Ngkana ko kana te amwarake ae rangi ni kangkang ao ko kan reireiniko aroni karaoana, antai ae ko na tuangnga? Ni koauana, bon te aomata are e karaoia.

    N aron naba anne, ngkana ti kan reireinira aroni karekean te maiu ae kakukurei n te utu, e raoiroi riki ngkana ti onimakina Iehova ae te tia Karika te babaire ibukin te utu.Karikani Bwaai 2:18-24.

  • E mumutiakiningkami te Atua. A wanawana utu ake a ukera ana taeka n reirei Iehova ake e katauraoi n ana Taeka. Bukin tera? Ibukina “bwa e mumutiakiningkami.” (1 Betero 5:6, 7) E atai raoi baika ti na kabwaia iai Iehova, ao a manena n taai nako ana reirei ni kairiri!Taeka N Rabakau 3:5, 6; Itaia 48:17, 18.

 TE BAE TI NA IANGOIA

Ko na kanga n riki bwa te buu te mwaane, te buu te aine, ke te karo ae raoiroi?

E kaekaaki te titiraki anne n te Baibara n I-EBETO 5:1, 2 ao I-KOROTE 3:18-21.