Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tera aron iangoan te Baibara iroum?

Tera aron iangoan te Baibara iroum?

Ko iangoia bwa . . .

  • bokini wanawanaia aomata?

  • bokin te otokaraki ao karaki nikawai?

  • Ana Taeka te Atua?

 TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

“E kairaki korean te Koroboki ae Tabu ni kabane iroun te Atua.” —2 Timoteo 3:16, Te Baibara ae Tabu—Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou.

MANENANA IBUKIM

Kaeka aika karaunano nakon titiraki aika kakawaki ibukini maiura.Taeka N Rabakau 2:1-5.

Te kairiri ae riai n onimakinaki ni maiura n te bong teuana ma teuana.Taian Areru 119:105.

Te kantaninga ni koaua ibukin taai aika a na roko.I-Rom 15:4.

TI KONA N ONIMAKINA RAOI TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA?

Eng, bwa iai bukina aika tenua:

  • Kamimini boraoini kanoana. E koreaki te Baibara i nanon te maan ae raka i aon 1,600 te ririki irouia 40 aomata aika kakaokoro. Angiina mai buakoia, a tuai ni kakaitiboo mai mwaina. Ma e ngae n anne, e boraoi kanoana ni kabane ao e kamoamoaaki iai aran te Atua ao ana tautaeka!

  • Rongorongon rimoa ae koaua. N angiin te tai, a kataia taani korei rongorongon rimoa ni karabaa taekani konaakia aia aomata n te buaka. Ni kaitaraan anne, a korei raoi rongorongoni kabwakaia taani korea te Baibara ao kabwakaia naba aia botannaomata.2 Rongorongo 36:15, 16; Taian Areru 51:1-4.

  • Te taetae ni burabeti ae kona n onimakinaki. E a kaman taetae ni burabetinaki n te Baibara aron uruakan te kaawa are Baburon ngkoa, 200 tabun te ririki imwain rikina. (Itaia 13:17-22) E aki tii taekinaki iai aron uruakani Baburon, ma e taekinaki naba iai aran teuare e na tokanikai!Itaia 45:1-3.

A kakoroaki naba bukin taetae ni burabeti riki aika bati n aron are a a tia ni koreaki. Ma tiaki ngaia anne ae ti kantaningaia n Ana Taeka te Atua?2 Betero 1:21.

TE BAE TI NA IANGOIA

E kanga Ana Taeka te Atua ni kanakoraoa maium?

E kaekaaki te titiraki anne n te Baibara n ITAIA 48:17, 18 ao 2 TIMOTEO 3:16, 17.