Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 REIREI 3

Te Koaua Bwa Boni Mairoun te Atua te Rongorongo ae Raoiroi ae n te Baibara?

Te Koaua Bwa Boni Mairoun te Atua te Rongorongo ae Raoiroi ae n te Baibara?

1. Antai te tia Korea te Baibara?

E koreaki n te Baibara te rongorongo ae raoiroi ae a na maiu n aki toki aomata i aon te aba. (Taian Areru 37:29) Bon iai booki aika uarereke aika 66 mwaitiia n te Baibara. A kabonganaaki iroun te Atua mwaane aika kakaonimaki aika 40 mwaitiia, bwa a na korea te Baibara. E kaania 3,500 te ririki n nako, ngke a moani koreaki bokin te Baibara ake nimaua irouni Mote. E raka i aon 1,900 te ririki n nako, ngke e korea te kabanea ni boki te abotoro Ioane. Antai ana iango ake a koreaki irouia taani korea te Baibara? E kabongana te taamnei ae raoiroi te Atua ni kairiia iai taani korea te Baibara. (2 Tamuera 23:2) A korei ana iango te Atua, ma tiaki oin aia iango. Mangaia are bon Iehova te tia Korea te Baibara.​—Wareka 2 Timoteo 3:16; 2 Betero 1:20, 21.

2. Ti na kanga ni kakoauaa bwa te Baibara boni mairoun te Atua?

Ti kakoauaa bwa te Baibara boni mairoun te Atua, ibukina bwa e taetae ni burabetinaki iai kanoan taai aika a na roko. Bon akea te aomata ae kona ni karaoa anne. (Iotua 23:14) Bon tii te Atua ae Moan te Mwaaka ae e kona n nori kanoan taai aika a na roko ibukin te botannaomata.​—Wareka Itaia 42:9; 46:10.

Ti kakoauaa ae e kaokoro te Baibara ma booki nako. E raka i aon uoua te birion mwaitin te Baibara aika a tauraoi n taetae aika e raka i aon 450. E kakoauaaki mangkoa ni karokoa ngkai, bwa a irekereke kanoan te Baibara ma te rabakau n aonnaba. A aki naba kauntaba aia rongorongo taani koreia ake 40 mwaitiia. * Irarikin anne, e kaotiotaki n te Baibara aroaron te Atua ae te tangira, ao e mwaaka naba ni bitii maiuia aomata nakon ae raoiroi. Mani koaua aikai ao e a kakoauaaki iai irouia  aomata aika mirion ma mirion mwaitiia, bwa te Baibara bon Ana Taeka te Atua.​—Wareka 1 I-Tetaronike 2:13.

3. Tera te rongorongo ae taekinaki n te Baibara?

E boto kanoan te Baibara i aon te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana kantaninga te Atua ibukin te botannaomata. E kabwarabwaraaki n te Baibara aron te kakabwaia nakoia aomata ae a na maiu n te bwaretaiti i aon te aba, are e bua ngkoa ngke a moani karikaki aomata, ao aroni manga kaokan te bwaretaiti.​—Wareka Te Kaotioti 21:4, 5.

Iai naba tuua, booto n reirei, ao reirei n kairiri, n Ana Taeka te Atua. Irarikin anne, e karakinaki naba n te Baibara rongorongon rimoa ae kaineti ma tabeakinaia aomata iroun te Atua, ae te rongorongo ae kaotiotaki iai aroaron te Atua. Mangaia are e kona ni buokiko te Baibara bwa ko na kinaa te Atua. E kabwarabwaraaki iai arom ni kona n riki bwa raoraona.​—Wareka Taian Areru 19:7, 11; Iakobo 2:23; 4:8.

4. Ko na kanga n ota ni kanoan te Baibara?

E na buokiko te boroutia aei bwa ko na ota ni kanoan te Baibara, ngkana ko kabongana te anga are e kabongana naba Iesu. E taekina kibun te Baibara teuana imwin teuana ao e kabwarabwaraa “ae nanonaki n te Koroboki ae Tabu.”​—Wareka Ruka 24:27, 45.

E rangi ni kakaongora riki te rongorongo ae raoiroi mairoun te Atua, nakon rongorongo riki tabeua. E ngae ngke tabeman aomata a aki kan ongora iai ao iai naba aika a un n te rongorongo anne, ma tai bwarannano. E boto am kantaninga ibukini karekean te maiu are aki toki, n ataakin te Atua.​—Wareka Ioane 17:3.

 

^ bar. 3 Nora iteraniba 20 n te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara?