Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 REIREI 13

Tera te Rongorongo ae Raoiroi Ibukin te Aro?

Tera te Rongorongo ae Raoiroi Ibukin te Aro?

1. A kakaraoa ae raoiroi Aaro ni kabane?

A bati aomata aika raoiroi ake a kaaini Aaro nako. Bon te rongorongo ae raoiroi bwa te Atua e kinaia ao e tabeakinia te koraki akanne. Ma e kananokawaki bwa a kakaraoaki mwakuri aika bubuaka irouia Aaro. (2 I-Korinto 4:3, 4; 11:13-15) Ni kaineti ma rongorongo aika ribootinaki, ao iai Aaro tabeua aika irekereke ma mwakuri n iowawa, tiringaia kaain te reeti teuana, te buaka ao karaoan te bwaitingako nakoia ataei aika uarereke. Ai kananokawakira irouia te koraki aika raoiroi ake a onimakina te Atua, mwakuri aika karaoaki aikai!​—Wareka Mataio 24:3-5, 11, 12.

E neboaki te Atua n te Aro ae koaua, ma e aki kakukureia te Atua te Aro ae kewe. A reiakinaki aomata n te Aro ae kewe, reirei aika a aki nako man te Baibara n aron reirei aika kewe ibukin te Atua ao ibukia maate. Ma e tangiriia aomata nako Iehova bwa a na ataa te koaua ibukina.​—Wareka Te Minita 9:5, 10; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Tera te rongorongo ae raoiroi ibukin te Aro?

E kakukurei ataakin ae e aki kona ni mwamwanaaki te Atua irouia Aaro ake a taku bwa a tangiria, ma a kaotia n aia mwakuri bwa a tangira ana waaki Tatan. (Iakobo 4:4) A aranaki Aaro aika kewe n Ana Taeka te Atua bwa “Baburon ae Kakannato.” Bon te kaawa rimoa Baburon ae a moan riki mai iai Aaro aika kewe, imwin te Ieka n ana bong Noa. E a kaan ana tai te Atua ni kamaunaia n te aro ae karina, Aaro ake a mwamwanaia ao ni karawawataia aomata.​—Wareka Te Kaotioti 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Iai riki te rongorongo ae raoiroi. E aki kona Iehova ni mwanuokinia aomata aika raoiroi ake a kaaini Aaro aika kewe ni katobibia te aonnaba. E katiteuanaia aomata akanne n reireinia taekan te koaua.​—Wareka Mika 4:2, 5.

 3. Tera ae a riai ni karaoia aomata aika raoiroi?

A katiteuanaaki aomata n te Aro ae koaua

E tabeakinia Iehova aomata ake a kan ataa te koaua ao a kakaraoa ae raoiroi. E kaumakiia bwa a na kitana te Aro ae kewe. A kukurei ni bitii maiuia ibukini kakukureian te Atua, te koraki ake a tangira te Atua.​—Wareka Te Kaotioti 18:4.

N te moan tienture ngke a ongo aomata aika raoiroi taekan te rongorongo ae raoiroi mairouia abotoro, ao a butimwaeia ma te kimwareirei. A reiakina te aroaro ni maiu ae raoiroi mairoun Iehova, ae te maiu ae kakukurei ma ni manena ngkai, ao ana kantaninga te Atua ibukin te maiu are aki toki. A a riki bwa banna ni katoto aika raoiroi ibukira ni boong aikai ngke a butimwaea te rongorongo ae raoiroi, n aroia ni moanibwaia Iehova ni maiuia.​—Wareka 1 I-Tetaronike 1:8, 9; 2:13.

A butimwaeaki iroun Iehova te koraki ake a kitana te Aro ae kewe, bwa a na kaaina ana utu ae kaainaki irouia taan taromauria. Ngkana ko butimwaea te kakao ae tatangira mairoun Iehova, e na reke iai am iraorao ma ngaia, ko na kaaina te utu ae tatangira ae ana utu Iehova ae kaainaki irouia taan taromauria, ao ko na karekea te maiu are aki toki.​—Wareka Mareko 10:29, 30; 2 I-Korinto 6:17, 18.

4. E na kanga te Atua ni karekea te kimwareirei nakoia aomata ni kabane?

Bon te rongorongo ae raoiroi motikan taekaia Aaro aika kewe, n te tai ae e a kaan. A na kabebeteaki iai botannaomata man te rawawata. A nang aki manga mwamwanaia aomata Aaro aika kewe, ao ni karekea te iraraure i marenaia. A nang katiteuanaaki aomata ni kabane n taromauria te Atua ae tii ngaia ae koaua.​—Wareka Te Kaotioti 18:20, 21; 21:3, 4.