Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 REIREI 5

Tera Ana Kantaninga te Atua Ibukin te Aonnaba?

Tera Ana Kantaninga te Atua Ibukin te Aonnaba?

1. Bukin tera bwa e karika te aonnaba te Atua?

E angania aomata te aonnaba Iehova bwa mwengaia. Mangaia are a aki karikaki te moan taanga aika Atam ma Ewa bwa a na maeka i karawa, kioina ngkai e a kamani karikiia anera te Atua bwa a na maeka i karawa. (Iobi 38:4, 7) N oneani mwin anne, e kamaekaa te moan aomata te Atua n te bwaretaiti ae tikauarerei ae arana te onnaroka ae Eten. (Karikani Bwaai 2:15-17) A anganaki Atam ma kanoana iroun Iehova, te kantaninga ibukin te maiu are aki toki i aon te aba.​—Wareka Taian Areru 37:29; 115:16.

N te moantai, ao te onnaroka ae Eten bon te bwaretaiti. A na kaona te aonnaba te moan taanga irouia kanoaia. Imwin tabeua te tai, ao a na taua taekan te aonnaba ni kabutaa ao ni karikia bwa te bwaretaiti. (Karikani Bwaai 1:28) E aki kona ni kamaunaaki te aonnaba. E na teimatoa bwa mwengaia te botannaomata.​—Wareka Taian Areru 104:5.

2. Bukin tera bwa e a aki riki ni bwaretaiti te aonnaba ngkai?

A aki ongeaba Atam ma Ewa iroun te Atua, ai ngaia are e a kanakoia Iehova man te onnaroka. E a bua te bwaretaiti ao bon akea te aomata ae kona ni manga kaokia. E taekinaki ae kangai n te Baibara: “E anga te aba aonaba nako nanoni baiia akana buakaka.”​—Iobi 9:24, BG.​Wareka Karikani Bwaai 3:23, 24.

E kaaki taekan ana moani kantaninga te Atua ibukin te botannaomata? E bon aki! Boni moan te mwaaka ngaia ao akea kabwakana. (Itaia 45:18) E na manga kaoka ana moani kantaninga ibukin te botannaomata.​—Wareka Taian Areru 37:11, 34.

3. E na kanga ni manga kaokaki te bwaretaiti?

E na manga kaokaki te bwaretaiti i aon te aba, ngkana e a tautaeka Iesu bwa te Uea iroun te Atua. N tain te buaka ae Aremaketon,  ao Iesu e na kairiia ana anera te Atua ao a na kamaunaia aomata ni kabane ake a kaitaraa te Atua. Imwina, e na kabaeaki Tatan iroun Iesu i nanon 1,000 te ririki. A na kamaiuaki ana aomata te Atua ibukina bwa a na kairaki ao ni kamanoaki iroun Iesu. A na karekea te maiu are aki toki n te bwaretaiti i aon te aba.​—Wareka Te Kaotioti 20:1-3; 21:3, 4.

4. E na toki n ningai te rawawata?

E na kamauna n ningai te buakaka i aon te aba, te Atua? E anga Iesu “kanikinaean” tain te toki. A rotaki n te rawawata aomata ni baika riiriki ni boong aikai, ao e kaotaki iai bwa ti a maeka n “tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.”​—Wareka Mataio 24:3, 7-14, 21, 22.

Ngkana e a tautaekana te aonnaba Iesu mai karawa i nanon 1,000 te ririki, e nang katoka te rawawata ni kabane. (Itaia 9:6, 7; 11:9) Ngkana e a riki bwa te Uea ao e na riki naba bwa te Ibonga ae Rietata, ao e na kamauna aia bure te koraki ake a tangira te Atua. Mangaia are e nang kamauna te aoraki, te kara ao te mate te Atua rinanon Iesu.​—Wareka Itaia 25:8; 33:24.

5. Antai aika a na maeka n te Bwaretaiti n te tai ae e na roko?

Ko na kaitiboo n te Tabo n Taromauri, ma aomata aika tangira te Atua ao a reiakina aroni kakukureiana

A na maeka n te Bwaretaiti, aomata aika ongeaba iroun te Atua. (1 Ioane 2:17) E kanakoia taan rimwina Iesu bwa a na kakaaeia aomata aika nimamannei, ao n reireinia aroia ae a na kona n raoiakinaki iai ma te Atua. Ni boong aikai, ao te Atua e katauraoia mirion ma mirion aomata aika a na maeka n te Bwaretaiti i aon te aba n te tai ae e na roko. (Tebania 2:3) A reiakinaki aomata n Aia Tabo n Taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova, aroia n riki bwa buumwaane ao kaaro, ao buuaine ao tiina aika kakaraoa ae raoiroi. A botaki kaaro ma natiia n taromauri ao n reiakina aroia ni kakabwaiaaki n te rongorongo ae raoiroi.​—Wareka Mika 4:1-4.