1. E kanga n riki te buakaka?

E kariaia te Atua bwa a na tautaeka aomata n te tai ae maan teutana, bwa e na kakoauaaki iai bwa akea ae kona ni katoka ana kangaanga te botannaomata

E moan riki te buakaka i aon te aba ngke e moan taekina te kewe Tatan. N te moantai ao bon te anera ae kororaoi Tatan, ma “e aki teimatoa n te koaua.” (Ioane 8:44) E karikirakea te nano ni kan taromauriaki, ae te bwai ae riai tii ibukin te Atua. E kewe Tatan nakon te moan aine, ao e kairoroa bwa e na ongeaba irouna n oneani mwin are e na ongeaba iroun te Atua. E kakairi Atam iroun Ewa n aki ongeaba naba iroun te Atua. E kairaki Atam man ana motinnano, nakon te rawawata ao te mate.​—Wareka Karikani Bwaai 3:1-6, 19.

Ngke e taekinna Tatan bwa e aki ongeaba Ewa iroun te Atua, e a moana iai ana karitei nakon riain te Atua n tautaeka ke nakoana ae Moan te Mwaaka. A kakairi iroun Tatan angiia botannaomata, n rawa nakon te Atua bwa aia tia Tautaeka. Mangaia are e a riki Tatan bwa “te tia tautaekania kaain te aonnaba.”​—Wareka Ioane 14:30; 1 Ioane 5:19.

2. E koaua bwa a aki kororaoi ana karikibwai te Atua?

A kororaoi ni kabane ana karikibwai te Atua. A kona n ongeaba iroun te Atua n te aro ae kororaoi, aomata ao anera ake a karikaki irouna. (Te Tua-Kaua 32:4, 5) E karikira te Atua ma inaomatara n rinea karaoan ae raoiroi ke ae buakaka. E reke ara tai ni kaotiota ae ti tangira te Atua, ngkai ti anganaki inaomatara.​—Wareka Iakobo 1:13-15; 1 Ioane 5:3.

3. Bukin tera bwa te Atua e kariaia te rawawata ni karokoa ngkai?

Imwin te karitei are riki i Eten, e a kariaia Iehova te karitei nakon riaina n tautaeka. Bukin tera? Bwa e na kaotia ae bon akea te tautaeka n aomata ae a kona ni kakabwaiaaki iai aomata, ma bon tii ana tautaeka. (Te Minita 7:29; 8:9) E noraki koauan  anne 6,000 te ririki imwini karikaia te moan taanga. A kabwaka aia tautaeka aomata ni katoka te buaka, te kakeru, te ribuaka ke te aoraki.​—Wareka Ieremia 10:23; I-Rom 9:17.

Ni kaitaraan aia tautaeka aomata, a na kakabwaiaaki n ana tautaeka te Atua te koraki ake a kan tautaekanaki iai. (Itaia 48:17, 18) E a kaan ana tai Iehova ni kamaunai tautaeka ni kabane. A na maekana aon te aba aomata ake a rineia bwa a na tautaekanaki iroun te Atua.—Itaia 11:9.​—Wareka Taniera 2:44.

4. Tera ae ti kona ni karaoia man ana taotaonakinnano te Atua?

E taekinna Tatan bwa a beku aomata iroun Iehova tii ibukini kakabwaiaaia. Ko kona ni kaotia bwa e kairua te bukibuki ni kewe anne? Ko boni kona! E reke ara tai man ana taotaonakinnano te Atua, ni kaotia bwa ti kan tautaekanaki irouna ke irouia aomata. E oti ara rinerine man aroaroni maiura.​—Wareka Iobi 1:8-12; Taeka N Rabakau 27:11.

5. Ti na kanga n rinea te Atua bwa ara tia Tautaeka?

E oti n ara rinerine bwa ti tangira te Atua bwa ara tia Tautaeka ke ti aki

Ti kona n rinea te Atua bwa ara tia Tautaeka, ngkana ti ukera ao n irira te taromauri ae koaua ae boto man Ana Taeka te Atua, ae te Baibara. (Ioane 4:23) Ti kakairi n aron Iesu ae ti aki kan tautaekanaki iroun Tatan, ngkana ti rarawa nakon aia waaki n tautaeka aomata ao te buaka.​—Wareka Ioane 17:14.

E kabongana mwaakana Tatan ni karikirakei iai mwakuri aika kammaira ao a karuanikai, bwa aongkoa a raoiroi. A kona ni kakanikoira ke ni kaaitaraira raoraora tabeman ke ara koraki, ngkana ti rarawa nakon aeka ni mwakuri akanne. (1 Betero 4:3, 4) Mangaia are ti riai ni karaoa ara rinerine. Ti riai n iraorao ma aomata aika tangira te Atua? Ti riai n ongeaba n ana tua aika kawanawana te aba ao a kaotiota te tangira? Ngkana ti karaoa anne, ti kaotia iai bwa e kairua ana bukibuki ni kewe Tatan are e taekinna bwa akea ae kona n ongeaba iroun te Atua ngkana e kangaanga karaoan nanona.​—Wareka 1 I-Korinto 6:9, 10; 15:33.

E kakoauaaki n ana tangira te Atua ibukin te botannaomata, bwa e na bon toki te buakaka ma te rawawata. A na karekea te maiu are aki toki i aon te aba, te koraki ake a kaotiota aia onimaki.​—Wareka Ioane 3:16.