Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 REIREI 11

Ti na Kanga ni Kakabwaiaaki ni Booto n Reirei Man te Baibara?

Ti na Kanga ni Kakabwaiaaki ni Booto n Reirei Man te Baibara?

1. Bukin tera bwa ti kainnanoa te kairiri?

Ti kanga ni kairaki ni booto n reirei man te Baibara, bwa ti na kawakinira mani kabuanibwai?​—TAIAN ARERU 36:9.

E wanawana riki nakoira ara tia Karikiriki. E tabeakinira n aron te Tama ae tatangira. E tangirira naba bwa ti na onimakinna ibukini kairara. (Ieremia 10:23) Mangaia are ti bane ni kainnanoa te kairiri mairoun te Atua, n aroia ataei aika kainnanoa te kairiri mairouia aia karo. (Itaia 48:17, 18) Bon te bwaintangira mairoun te Atua, te kairiri aika ni booto n reirei man te Baibara.​—Wareka 2 Timoteo 3:16.

Ti reireiaki n ana tua ao ana boto n reirei Iehova, te aroaro ni maiu ae te kabanea n tamaroa ibukira ngkai, ao e kaotaki naba iai arora ni karekei kakabwaia n te maiu are aki toki n taai aika imwaira. Kioina ngkai e karikira te Atua, ti riai ngkanne ni butimwaea ana kairiri ao ni kakaitau iai. ​—Wareka Taian Areru 19:7, 11; Te Kaotioti 4:11.

2. Baikara booto n reirei man te Baibara?

Boni koaua aika kakawaki booto n reirei man te Baibara. N te itera teuana, a kaineti tuua man te Baibara nakon te bwai teuana ni maiura. (Te Tua-Kaua 22:8) Ti riai ni bwaina te iangoraoi n atai arora ni kamanena te boto n reirei man te Baibara ni baika riki ni maiura. (Taeka N Rabakau 2:10-12) N te katoto, ti reiakinaki n te Baibara bwa te maiu bon ana bwaintangira te Atua. E kakawaki te boto n reirei anne bwa ti kairiraki iai n ara tabo ni mwakuri, ni mwengara ao n ara tai ni mwamwananga. E kairira bwa ti na kawakinira mani kabuanibwai.​—Wareka Mwakuri 17:28.

3. Baikara booto n reirei aika uoua aika kakawaki riki?

E taekin Iesu booto n reirei aika uoua aika rangi ni kakawaki. Te moan, e kaota te kantaninga ae kakawaki ibukia aomata,  bwa a na kinaa te Atua, a na tangiria, ao a na beku irouna ma te kakaonimaki. Ti riai ni moanibwaia te moani boto n reirei aei n ara motinnano ni kabane. (Taeka N Rabakau 3:6) A karekea aia iraorao ma te Atua, te kukurei ni koaua ao te maiu are aki toki, te koraki ake a maiuakina te boto n reirei aei.​—Wareka Mataio 22:36-38.

Te boto n reirei ae te kauoua, e kona n reke iai ara iraorao ae rau ma tabemwaang. (1 I-Korinto 13:4-7) E irekereke maiuakinan te boto n reirei aei, ma arora ni katotonga te Atua n tabeakinia tabemwaang.​—Wareka Mataio 7:12; 22:39, 40.

4. Ti na kanga ni kakabwaiaaki ni booto n reirei man te Baibara?

A reiakinaki utu nako ni booto n reirei man te Baibara, aroia ni katiteuanaaki n te tangira. (I-Korote 3:12-14) A kamanoaki naba utu nako n Ana Taeka te Atua, ngkana a reiakina te boto n reirei ae e riai ni kateimatoaaki te mare. ​—Wareka Karikani Bwaai 2:24.

Ti kona ni kateimatoa ara mwakuri ni kareketianti ao ni karekea raun nanora, ngkana ti ongeaba ni booto n reirei man te Baibara. N te katoto, a tangiria taani kammwakuri ni kammwakuria te koraki aika maiuakini booto n reirei man te Baibara, ae bwainan te koaua ao te botumwaaka. (Taeka N Rabakau 10:4, 26; I-Ebera 13:18) Ti reiakinaki naba n Ana Taeka te Atua bwa a na rau nanora ni baika iai iroura, ao ni moanibwaia ara iraorao ma te Atua bwa e kakawaki riki nakoni bwaai ni kabane.​—Wareka Mataio 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Ti kona ni buokaki n tararuaa marurungira, ngkana ti maiuakini booto n reirei man te Baibara. (Taeka N Rabakau 14:30; 22:24, 25) N te katoto, ngkana ti mutiakina ana tua te Atua ni kaineti ma te koro ni manging, ti na kamanoaki iai man aoraki aika kamamate ao kabuanibwai aika karina. (Taeka N Rabakau 23:20) E kariaia Iehova te moi n te kamanging ma tii n te aro ae riai. (Taian Areru 104:15; 1 I-Korinto 6:10) Ti kakabwaiaaki ni booto n reirei mairoun te Atua, bwa ti reiakinaki iai arora ni kaetietii ara mwakuri ao ara iango. (Taian Areru 119:97-100) A aki tii karinei ana tua te Atua Kristian ni koaua ibukini kabwaiaia, ma a karaoa anne ibukin neboan Iehova.​—Wareka Mataio 5:14-16.