Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 2

Antai Te Atua?

Antai Te Atua?

1. Bukin tera bwa ti riai n taromauria te Atua?

Bon te tia Karikii bwaai ni kabane te Atua ae koaua. Bon akea moana ma tokina. (Taian Areru 90:2) Boni ngaia Nibwan te rongorongo ae raoiroi ae koreaki n te Baibara. (1 Timoteo 1:11) Tii te Atua ae ti riai n taromauria, kioina ngkai e anganira te maiu.​—Wareka Te Kaotioti 4:11.

2. Aekakira te Atua ao baikara aroarona?

Bon te Taamnei te Atua ao akea te aomata ae e a tia n noria, are nanonaki iai bwa boni ngaia te kabanea n rietata nakoni bwaai ni kabane aika maiu i aon te aba. (Ioane 1:18; 4:24) Ma ti kona n atai aroaron te Atua mani baike e a tia ni karikii. N te katoto, e kaotiotaki aroaron te Atua aika te tangira ao te wanawana n ana karikibwai n aron uaanikai ao uee aika kakaokoro. E kaotiotaki naba mwaakana n abwakin te iuniweeti.​—Wareka I-Rom 1:20.

Ti kona n reiakina aroaron te Atua aika bati riki, ngkana ti wareka te Baibara. N te katoto, ti tuangaki iai baika e tatangiri te Atua ao baika e riribai, arona n tabeakinia aomata, ao baika e kona ni karaoi ni kaineti ma kangaanga aika kakaokoro.​—Wareka Taian Areru 103:7-10.

3. Iai aran te Atua?

E taekina ae kangai Iesu: “Tamara are i karawa, e bia katabuaki aram.” (Mataio 6:9) E ngae ngke e bati nakoan te Atua, ma tii teuana arana. E kakaokoro atongakina n te taetae teuana ma teuana. N te taetae ni Kiribati, e atongaki bwa “Iehova.” Ma iai naba aika a atongnga bwa “Iawe.”​—Wareka Taian Areru 83:18.

E a tia ni kamaunaaki aran te Atua n angiini Baibara ao e oneaki mwina n nakoa aika te Uea ke te Atua. Ma ngke e koreaki te Baibara ao e koreaki iai aran te Atua, e kaania 7,000 te  tai. E kaotiota aran te Atua Iesu, ngke e reireinia aomata taekan te Atua.​—Wareka Ioane 17:26.

4. E tabeakinira Iehova?

N aron te tama ae tatangira, e mwamwakuri te Atua ibukia ana aomata bwa a na teimatoa ni kakaraoa ae raoiroi

Te koaua bwa te rawawata ae rotiia aomata aika bati, e nanonaki iai bwa e aki tabeakinira Iehova ae te Atua? A kakoauaa tabeman bwa rawawata aika ti rinanona boni kataakira mairoun te Atua, ma e rangi ni kairua te iango anne.​—Wareka Iakobo 1:13.

E angania aomata te Atua inaomataia ni karaoa ae a tangiria. Ti kakaitau ngkai ti anganaki inaomatara n rinea ae ti na beku iroun te Atua? (Iotua 24:15) Ma a bati aomata aika rineia bwa a na karaoa ae buakaka nakoia tabemwaang, n te aro are a rangi ni karawawataaki iai aomata. E bon rawawata Iehova n norani mwakuri ni bangaomata akanne.​—Wareka Karikani Bwaai 6:5, 6.

E tabeakinira Iehova ae te Atua. E tangirira bwa ti na kukurei ni maiura. E a kaan te tai are e nang katoka iai te rawawata ao ni kamaunaia te koraki ake a karika te rawawata. Ma iai bukina ae riai, ngkai e kariaia te rawawata i nanon tabeua te tai. Ti na reiakina bukina anne n Reirei 8.​—Wareka 2 Betero 2:9; 3:7, 13.

5. Ti na kanga ni kaaniaki riki ma te Atua?

E kaoira te Atua bwa ti na kaanira ma ngaia rinanon te tataro. E rangi n tabeakinira n tatabemanira nako. (Taian Areru 65:2; 145:18) E tauraoi ni kabwarai ara bure. E nori ara kakorakora ibukini kakukureian nanona, e ngae ngke ti kabwaka n taai tabetai. Ma ti kona ni karekea ara iraorao ae kaan ma te Atua, e ngae ngke ti aki kororaoi.​—Wareka Taian Areru 103:12-14; Iakobo 4:8.

Ti riai ni tangira riki Iehova nakoia aomata, ibukina bwa e anganira te maiu. (Mareko 12:30) Ko na kaaniaki riki ma te Atua ngkana ko kaotiota tangirana n arom n reiakina ae bati riki ibukina, ao ni karaoi baike e tangiri bwa ti na karaoi.​—Wareka 1 Timoteo 2:4; 1 Ioane 5:3.