Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 4

Antai Iesu Kristo?

Antai Iesu Kristo?

1. E roko mai ia Iesu?

Baikara aroaron Iesu ake e kai kawaraki iai?​—MATAIO 11:29; MAREKO 10:13-16.

E kaokoro Iesu ma aomata, bwa e maeka i karawa bwa te taamnei imwaini bungiana nako aon te aba. (Ioane 8:23) Bon ana moani karikibwai te Atua, ao e ibuobuoki ni karikii bwaai ni kabane. Bon tii ngaia ae karikaki iroun Iehova n akea ae buokia, ai ngaia are e tau n aranaki bwa te Nati te Mwaane ae ana “rikitemanna” te Atua. (Ioane 1:14) E aranaki naba Iesu bwa “te Taeka,” ibukina bwa bon te tia Taetae ibukin te Atua.​—Wareka Taeka N Rabakau 8:22, 23, 30; I-Korote 1:15, 16.

2. Tera bukin rokon Iesu i aon te aba?

E kanakoa Natina te Atua nako aon te aba, ngke e kamwainga maiun Iesu mai karawa nako nanoni biroton te teinnaine ae te I-Iutaia ae Maria. Mangaia are akea taman Iesu i aon te aba. (Ruka 1:30-35) E roko Iesu i aon te aba bwa (1) e na reiakinia aomata te koaua ibukin te Atua, (2) e na kaota nakoira te katoto ibukini karaoan nanon te Atua e ngae ngkana ti aitara ma kangaanga ao (3) e na anga maiuna ae kororaoi bwa “te kaboomwi.”​—Wareka Mataio 20:28.

3. Bukin tera bwa ti kainnanoa te kaboomwi?

Te kaboomwi bon te mwane ae kabwakaaki ibukini kainaomataakin te aomata ae e na tiringaki. (Te Otinako 21:29, 30) Te mate ao te kara bon tiaki ana moani kantaninga te Atua ibukin te botannaomata. Ti kanga n ataa anne? E tuangaki iroun te Atua te moan aomata are Atam, bwa ngkana e karaoa “te bure” ae taekinaki n te Baibara ao e na boni mate. Ma ngke arona bwa e aki bure Atam ao e na bon aki mate. (Karikani Bwaai 2:16, 17; 5:5) N aron ae taekinaki n te Baibara, e ‘roko’ te mate irouia kaain te aonnaba ni kabane mairoun Atam. Mangaia  are a rotaki kanoan Atam ni kabane n te bure, ao tuuaan te bure ae te mate. Ti kainnanoa te kaboomwi ibukini kainaomataara man tuuaan te bure ae te mate, ae rikiara mairoun Atam.​—Wareka I-Rom 5:12; 6:23.

Antai ae kona ni kabwakaa te kaboomwi ibukini kainaomataara man te mate? Ngkana ti mate, ti a kabwakaa iai tuuaan ara bure. E aki kona ni kabwakaa te kaboomwi ibukin aia bure tabemwaang, te aomata ae aki kororaoi.​—Wareka Taian Areru 49:7-9.

4. Bukin tera ngke e mate Iesu?

E kororaoi Iesu, tiaki n aroia aomata. Mangaia are e aki riai matena ibukin ana bure, bwa bon akea ana bure. N oneani mwin anne, e mate Iesu ibukin aia bure aomata. E kaotiota ana tangira ae rianako te Atua ibukin te botannaomata, ngke e kanakoa Natina bwa e na mate ibukira. E kaotiota naba ana tangira Iesu ibukira, ngke e ongeaba nakon Tamana ao e anga maiuna ibukin ara bure.​—Wareka Ioane 3:16; I-Rom 5:18, 19.

5. Tera ae e karaoia ngkai Iesu?

Ngke e maiu Iesu i aon te aba, ao e kamarurungia aoraki, e kautiia maate ao e kamaiuia aomata mani kabuanibwai. N te aro anne, e a kaotiota iai te bwai ae e na karaoia n taai aika a na roko nakoia aomata ni kabane aika ongeaba. (Mataio 15:30, 31; Ioane 5:28) Imwini maten Iesu, e a kautaki iroun te Atua nakon te rabwata n taamnei. (1 Betero 3:18) E tataninga Iesu i angaatain te Atua ni karokoa te tai are e na anganaki iroun Iehova, te mwaaka n tautaeka bwa te Uea i aon te aonnaba ni kabutaa. (I-Ebera 10:12, 13) E a tautaeka ngkai Iesu bwa te Uea i karawa, ao taan rimwina a tataekina te rongorongo ae raoiroi ni kabutaa te aonnaba.​—Wareka Taniera 7:13, 14; Mataio 24:14.

E a kaan te tai are e nang kabongana mwaakana n Uea Iesu, ni katoki iai rawawata ao ni kamaunaia te koraki ake a karika te rawawata. A na maiu n te bwaretaiti i aon te aba, te koraki ni kabane ake a kaotiota onimakinan Iesu n ongeabaia irouna.​—Wareka Taian Areru 37:9-11.