Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 REIREI 14

Bukin Tera Bwa Iai Ana Botaki te Atua?

Bukin Tera Bwa Iai Ana Botaki te Atua?

1. Bukin tera bwa te Atua e baireiia raoi tibun Iteraera ake rimoa?

A baireaki raoi iroun te Atua, kanoan te baatua are Aberaam nakon te natannaomata teuana ao e angania tuua. E arana te natannaomata anne bwa ‘tibun Iteraera’ ao e mwiokoia ibukini kamanoan te taromauri ae koaua ao ana taeka. (Taian Areru 147:19, 20, BG) Mangaia are a kona ni kakabwaiaaki aomata man natannaomata nako, irouia tibun Iteraera.​—Wareka Karikani Bwaai 22:18.

E rineiia tibun Iteraera te Atua bwa taani kakoaua ibukina. E kaotaki n rongorongoia rimoa, bwa a kona ni kakabwaiaaki aomata ngkana a ongeaba n ana tua te Atua. (Te Tua-Kaua 4:6) Mangaia are a kona aomata ni kinaa te Atua ae koaua, mairouia tibun Iteraera.​—Wareka Itaia 43:10, 12.

2. Bukin tera bwa a baireaki raoi Kristian ni koaua?

Imwin tabeua te tai, e a bua akoaia tibun Iteraera iroun te Atua, ao e a onea mwin te natannaomata anne Iehova, n te ekaretia ni Kristian. (Mataio 21:43; 23:37, 38) Ni boong aikai, e a oneaki mwia tibun Iteraera irouia Kristian ni koaua aika beku bwa taani kakoaua ibukin Iehova.​—Wareka Mwakuri 15:14, 17.

E baireiia raoi taan rimwina Iesu bwa a na uarongorongo ao ni karekeia taan rimwina man natannaomata nako. (Mataio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) E nang roko n tokina te mwakuri aei ni boong aikai, n tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba. N taai aikai ao Iehova e a katiteuanaia mirion ma mirion aomata mai buakoia natannaomata nako, n te taromauri ae koaua. (Te Kaotioti 7:9, 10) A baireaki raoi Kristian ni koaua bwa a na ikaungaunga ao n ibuobuoki i marenaia. Tii te arona aron aia kaetieti ibukin te reirei n te Baibara n aia bobotaki ni Kristian, ni katobibia te aonnaba.​—Wareka I-Ebera 10:24, 25.

 3. E kanga moani waakinan aia botaki Ana Tia Kakoaua Iehova ni boong aikai?

N 1870 tabun ao a moana manga kakaaeani koaua man te Baibara ake a maan ni bua, te botaki ae uarereke ae kaainaki irouia taan reirei n te Baibara. A ataia bwa e a tia Iesu ni baireiia raoi kaain te ekaretia ni Kristian ibukin te uarongorongo, ai ngaia are a a moana iai te mwakuri n uarongorongo ae okoro ibukin te Tautaeka n Uea ni katobibia te aonnaba. N 1931 ao a a arania bwa Ana Tia Kakoaua Iehova.​—Wareka Mwakuri 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. A kanga ni baireaki raoi Ana Tia Kakoaua Iehova?

N te moan tienture, a kakabwaiaaki ekaretia ni Kristian n aaba aika mwaiti man te rabwata n tautaeka, ake a ataia bwa Iesu bon Atun te ekaretia. (Mwakuri 16:4, 5) N aron naba anne, a kakabwaiaaki ni boong aikai Ana Tia Kakoaua Iehova man te Rabwata n Tautaeka ae kaainaki irouia unimwaane aika mwaatai. A tararuai aia aobiti n tararua Ana Tia Kakoaua Iehova ake a rairi booki, a boreeti, ao n tibwatibwai booki ibukin reiakinan te Baibara n taetae aika e raka i aon 600. Mangaia are a katauraoaki man te Rabwata n Tautaeka reirei aika kaungaunga man te Baibara, ao te kairiri ibukin ekaretia aika e raka mwaitiia i aon 100,000 ni katobibia te aonnaba. A beku bwa unimwaane ke mataniwi n ekaretia ni kabane, mwaane aika a tau. A tararuaa ana nanai te Atua ma te tangira mwaane aikai.​—Wareka 1 Betero 5:2, 3.

A baireaki raoi Ana Tia Kakoaua Iehova ibukin tataekinan te rongorongo ae raoiroi ao karekeaia taan rimwini Kristo. A uarongorongo man te auti teuana ma teuana, n aroia abotoro. (Mwakuri 20:20) A anganano ibukini kairan reirei man te Baibara ma aomata ake a tangira te koaua. Tiaki tii te botaki Ana Tia Kakoaua Iehova, ma boni kaain ana utu te Tama ae tatangira. Bon taari mwaane ao aine aika a tabeakinia i marenaia. (2 I-Tetaronike 1:3) Kioina ngkai a baireaki raoi ana aomata Iehova ibukini kakukureian nanona ao buokaia tabemwaang, a a riki iai bwa te utu ae kakukurei i aon te aba.​—Wareka Taian Areru 33:12; Mwakuri 20:35.