1. Bukin tera bwa te Atua e baireiia raoi tibun Iteraera ake rimoa?

A baireaki raoi iroun te Atua, kanoan te baatua are Aberaam nakon te natannaomata teuana ao e angania tuua. E arana te natannaomata anne bwa ‘tibun Iteraera’ ao e mwiokoia ibukini kamanoan te taromauri ae koaua ao ana taeka. (Taian Areru 147:19, 20, BG) Mangaia are a kona ni kakabwaiaaki aomata man natannaomata nako, irouia tibun Iteraera.​—Wareka Karikani Bwaai 22:18.

E rineiia tibun Iteraera te Atua bwa taani kakoaua ibukina. E kaotaki n rongorongoia rimoa, bwa a kona ni kakabwaiaaki aomata ngkana a ongeaba n ana tua te Atua. (Te Tua-Kaua 4:6) Mangaia are a kona aomata ni kinaa te Atua ae koaua, mairouia tibun Iteraera.​—Wareka Itaia 43:10, 12.

2. Bukin tera bwa a baireaki raoi Kristian ni koaua?

Imwin tabeua te tai, e a bua akoaia tibun Iteraera iroun te Atua, ao e a onea mwin te natannaomata anne Iehova, n te ekaretia ni Kristian. (Mataio 21:43; 23:37, 38) Ni boong aikai, e a oneaki mwia tibun Iteraera irouia Kristian ni koaua aika beku bwa taani kakoaua ibukin Iehova.​—Wareka Mwakuri 15:14, 17.

E baireiia raoi taan rimwina Iesu bwa a na uarongorongo ao ni karekeia taan rimwina man natannaomata nako. (Mataio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) E nang roko n tokina te mwakuri aei ni boong aikai, n tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba. N taai aikai ao Iehova e a katiteuanaia mirion ma mirion aomata mai buakoia natannaomata nako, n te taromauri ae koaua. (Te Kaotioti 7:9, 10) A baireaki raoi Kristian ni koaua bwa a na ikaungaunga ao n ibuobuoki i marenaia. Tii te arona aron aia kaetieti ibukin te reirei n te Baibara n aia bobotaki ni Kristian, ni katobibia te aonnaba.​—Wareka I-Ebera 10:24, 25.

 3. E kanga moani waakinan aia botaki Ana Tia Kakoaua Iehova ni boong aikai?

N 1870 tabun ao a moana manga kakaaeani koaua man te Baibara ake a maan ni bua, te botaki ae uarereke ae kaainaki irouia taan reirei n te Baibara. A ataia bwa e a tia Iesu ni baireiia raoi kaain te ekaretia ni Kristian ibukin te uarongorongo, ai ngaia are a a moana iai te mwakuri n uarongorongo ae okoro ibukin te Tautaeka n Uea ni katobibia te aonnaba. N 1931 ao a a arania bwa Ana Tia Kakoaua Iehova.​—Wareka Mwakuri 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. A kanga ni baireaki raoi Ana Tia Kakoaua Iehova?

N te moan tienture, a kakabwaiaaki ekaretia ni Kristian n aaba aika mwaiti man te rabwata n tautaeka, ake a ataia bwa Iesu bon Atun te ekaretia. (Mwakuri 16:4, 5) N aron naba anne, a kakabwaiaaki ni boong aikai Ana Tia Kakoaua Iehova man te Rabwata n Tautaeka ae kaainaki irouia unimwaane aika mwaatai. A tararuai aia aobiti n tararua Ana Tia Kakoaua Iehova ake a rairi booki, a boreeti, ao n tibwatibwai booki ibukin reiakinan te Baibara n taetae aika e raka i aon 600. Mangaia are a katauraoaki man te Rabwata n Tautaeka reirei aika kaungaunga man te Baibara, ao te kairiri ibukin ekaretia aika e raka mwaitiia i aon 100,000 ni katobibia te aonnaba. A beku bwa unimwaane ke mataniwi n ekaretia ni kabane, mwaane aika a tau. A tararuaa ana nanai te Atua ma te tangira mwaane aikai.​—Wareka 1 Betero 5:2, 3.

A baireaki raoi Ana Tia Kakoaua Iehova ibukin tataekinan te rongorongo ae raoiroi ao karekeaia taan rimwini Kristo. A uarongorongo man te auti teuana ma teuana, n aroia abotoro. (Mwakuri 20:20) A anganano ibukini kairan reirei man te Baibara ma aomata ake a tangira te koaua. Tiaki tii te botaki Ana Tia Kakoaua Iehova, ma boni kaain ana utu te Tama ae tatangira. Bon taari mwaane ao aine aika a tabeakinia i marenaia. (2 I-Tetaronike 1:3) Kioina ngkai a baireaki raoi ana aomata Iehova ibukini kakukureian nanona ao buokaia tabemwaang, a a riki iai bwa te utu ae kakukurei i aon te aba.​—Wareka Taian Areru 33:12; Mwakuri 20:35.