Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tera am iango ibukin taai aika a na roko?

Tera am iango ibukin taai aika a na roko?

Tera aron ara aonnaba . . .

  • e na tiku n arona aei?

  • e na buakaka riki?

  • e na nakoraoi riki?

 TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

“Te Atua . . . e na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia, ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki. A a mauna bwaai rimoa.”Te Kaotioti 21:3, 4, Te Baibara ae Tabu—Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou.

MANENANA IBUKIM

Te mwakuri ae manena ao ni karaunano.Itaia 65:21-23.

E nang akea riki te aoraki ke te rawawata n aekana nako.Itaia 25:8; 33:24.

Te maiu ae kakukurei ae akea tokina ma am utu ao raoraom.Taian Areru 37:11, 29.

TI KONA N ONIMAKINA RAOI TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA?

Eng, bwa iai bukina aika uoua:

  • Iai ana konabwai te Atua ni kakoroa bukin ana berita. E taekinaki n te Baibara bwa Iehova ae te Atua bon tii ngaia Teuare “Moan te Mwaaka,” bwa akea tiani mwaakana. (Te Kaotioti 15:3) Mangaia are e boni kona ni kakoroa bukin ana berita are e na bita ara aonnaba nakon ae nakoraoi riki. N aron ae taekinaki n te Baibara, “e konai bwaai ni kabane te Atua.”—Mataio 19:26.

  • Iai nanon te Atua ni kani kakoroa bukin ana berita. N te katoto, e ingainga nanon Iehova ni manga kaoka te maiu nakoia aomata ake a a tia ni mate.Iobi 14:14, 15.

E taekinaki naba n te Baibara bwa e kamarurungia aoraki Iesu ae Natin te Atua. Bukin tera bwa e karaoa anne? Ibukina bwa e boni kani karaoia. (Mareko 1:40, 41) E boni kaotiota aroaron Tamana Iesu n te aro ae kororaoi, bwa iai nanona ni kani buokiia aomata ake a kainnanoa buokaia.Ioane 14:9.

Ngaia are ti kona ni kakoauaa bwa a tangiria ni buokira Iehova ao Iesu bwa ti na karekea te maiu ae kakukurei n taai aika a na roko!Taian Areru 72:12-14; 145:16; 2 Betero 3:9.

 TE BAE TI NA IANGOIA

E na kanga te Atua ni bita ara aonnaba nakon ae nakoraoi riki?

E kaekaaki te titiraki anne n te Baibara ni MATAIO 6:9, 10 ao TANIERA 2:44.